How do I restore my tabs from last time?

Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. (một lưu ý nhỏ, hãy tham khảo cách mà SUMO hoạt động trong việc bản địa hóa trước nhé tham khảo tại đây), nếu không còn vấn đề gì nữa, tại sao bạn không giúp dịch bài viết này ngay! Cùng bắt đầu: Bắt đầu dịch

Want to visit the pages you had open the last time you used Firefox? Here are some easy ways to do it.

Restore the previous session from the default home page

If you had tabs and windows open when you closed Firefox, the default Firefox Start page will have a Restore Previous Session button. To get your tabs and windows back, just click it.

Restore1 29 - Win Restore1 29 - Mac Restore1 29 - Lin
Note: If you've set your home page to something other than the default Firefox home page, you can restore the default home page.

Restore the previous session from the History menu

Here's how to get back your tabs and windows from a previous session, if you don't use the default Firefox home page:

 1. Click on the menu button new fx menu on the right side of your toolbar.
 2. Select History to expand the drop-down list and choose Restore Previous Session.
  Restore2 29 - Win Restore2 29 - Mac Restore2 29 - Lin

Restore the previous session from the Firefox menu

Here's how to get back your tabs and windows from a previous session using the Firefox menu:

 1. Click the menu button Fx57menu on the right side of your toolbar.
 2. Select Restore Previous Session.
  Fx57RestorePreviousSession

Restore the previous session every time you open Firefox

When Firefox starts, a single window is opened by default, displaying your specified home page. You can set Firefox to always show your windows and tabs from your previous session each time you start Firefox. To change your Firefox startup settings:

 1. Click the menu button New Fx Menu Fx57Menu and choose Options.Preferences.
 2. Select the General panel.
 3. In the When Firefox starts drop-down menu, select Show my windows and tabs from last timeShow your windows and tabs from last time.
  General - Show my windows and tabs from last time - 38 Fx56General-WhenFirefoxStarts-Show-windows-and-tabs
 4. Close the about:preferences page. Any changes you've made will automatically be saved.
 1. Click the menu button New Fx Menu Fx57Menu and choose Options.Preferences.
 2. Select the General panel.
 3. Below When Firefox starts select Show your windows and tabs from last time.
  Fx57General-WhenFirefoxStarts-Show-windows-and-tabs
 4. Close the about:preferences page. Any changes you've made will automatically be saved.
 1. Click the menu button New Fx Menu Fx57Menu and choose Options.Preferences.
 2. Select the General panel.
 3. Below Startup select Restore previous session.
  Restore2_61 - Mac
 4. Close the about:preferences page. Any changes you've made will automatically be saved.
For more information about Session Restore, see the article Restore previous session - Configure when Firefox shows your most recent tabs and windows.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Những người dùng đã giúp viết bài này: AliceWyman, David McRitchie, cor-el, Michael Verdi, scoobidiver, Swarnava Sengupta, pepkaro, mattandeliz, ideato, Joni, Artist, Wavid. Bạn cũng có thể trợ giúp. Tìm hiểu thêm.