Allow or block media autoplay in Firefox

Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. Nếu bạn đã biết cách dịch các bài viết cho SUMO, bắt đầu dịch ngay bây giờ. Nếu bạn muốn tìm hiểu cách dịch các bài viết cho SUMO, hãy bắt đầu tại đây.
Please update your version of Firefox for the latest features and security updates.

The Block Autoplay feature will be turned on gradually during the Firefox version 66 release cycle, so some users may not see it.

Firefox blocks all media with sound from playing automatically, by default. If you want a website to automatically play media or make other changes to your autoplay settings, you can use one of the methods below.

Always allow or disallow media autoplay

To always allow or disallow autoplay for all media with sound:

 1. Click the menu button New Fx Menu Fx57Menu and select Options.Preferences.
 2. Select the Privacy & Security panel.
 3. Scroll down to the Permissions section.
  Fx66Permissions-BlockAutoplay
  • Block websites from automatically playing sound is the default setting. When check-marked, media autoplay is blocked by default.
   Note: If media autoplays on websites by default, even though the setting is check-marked, try clearing the check box and then check-mark it again.
  • Clear the Block websites from automatically playing sound check box to always allow autoplay by default.

Your selection will apply to all media for all websites.

To always allow or disallow autoplay for all media with audio or video:

 1. Click the menu button New Fx Menu Fx57Menu and select Options.Preferences.
 2. Select the Privacy & Security panel.
 3. Scroll down to the Permissions section.
  Fx69Permissions-Autoplay
 4. Find Autoplay and click the Settings… button.
  Fx69Permissions-BlockAutoplay
 5. Use the Default for all websites drop-down menu to select how you want Firefox to handle media autoplay for all websites:
  • The default Block Audio setting will prevent autoplay for all media with sound.
  • The Block Audio and Video setting will prevent autoplay for all media, including video, even though audio is muted.
  • The Allow Audio and Video setting will allow all media to autoplay.
 6. After you have made your selection, click Save Changes.

The setting you select will apply to all media for all websites.

Site settings

When Firefox is actively blocking media with sound on a website, you'll see a special icon Fx66BlockAutoplayIcon in the address bar. Click the Site Info button in the address bar to open the Control Center, where you can change the Autoplay sound setting. This option will always appear in the Control Center.Click that icon to open the Site Information drop-down panel, where you can change the Autoplay setting.

Fx66Autoplay-allow-or-block Fx69Autoplay-allow-or-block Fx70Autoplay-allow-or-block

Manage autoplay site Exceptions

You can add or remove individual websites from your autoplay Exceptions list. To manage the list of sites you have set to block or allow autoplay:

 1. Click the menu button New Fx Menu Fx57Menu and select Options.Preferences.
 2. Select the Privacy & Security panel.
 3. Scroll down to the Permissions section.
  Fx66Permissions-BlockAutoplay
 4. Find the Block websites from automatically playing sound setting and click Exceptions… to manage your list.
  Fx68Permissions-AutoplayExceptions
Note: When adding sites to the list, try using the entire URL for the specific webpage that has media, if the URL for the main website does not work.

Autoplay site settings list

Your autoplay settings list will show any website permissions you have set that do do not follow your default settings. You can restore the default permissions for individual websites by removing them from this list.

 1. Click the menu button New Fx Menu Fx57Menu and select Options.Preferences.
 2. Select the Privacy & Security panel.
 3. Scroll down to the Permissions section.
  Fx69Permissions-Autoplay
 4. Find Autoplay and click the Settings… button.
  Fx71Permissions-AutoplaySettings

The Settings - Autoplay list will open.

// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:AliceWyman, Michele Rodaro, Wesley Branton, Lan, Joni, Artist, jbal4, Isotonic. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support