Add or remove a search engine in Firefox

Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. Nếu bạn đã biết cách dịch các bài viết cho SUMO, bắt đầu dịch ngay bây giờ. Nếu bạn muốn tìm hiểu cách dịch các bài viết cho SUMO, hãy bắt đầu tại đây.

Firefox comes with a number of available search engines by default. Many websites offer search engines that you can add to Firefox. This allows you to search with that website's search engine, directly from your Firefox address bar or Search bar. You can add or remove the search engines that Firefox uses in just a few clicks.

Add a search engine from the Search bar

 1. Visit a website that offers a search engine (we'll use youtube.com as an example).
 2. Click the magnifying glass on the Search bar addsearch 40 and then click on Add "YouTube".
  Fx57AddYouTubeSearch

The search engine will appear in your built-in search options.

Add a search engine from the address bar

When you visit a site that offers a search engine, you can add it from the address bar Page actions menu.

 1. Click the Page actions (3-dot) button on the address bar.
  Fx63PageActions-AddSearch
 2. Select Add Search Engine from the menu.

Add search engine discovery to the address bar

Right-clickHold down the control key while you click the Page Actions Add Search Engine menu item that indicates an available search engine (as shown above for YouTube) and select "Add to Address Bar". A search engine icon will be added to the address bar. When you visit a different site that offers a search engine (such as www.yahoo.com) then an icon for that site will appear in the address bar.

Fx63AddressBar-YahooSearchIcon

You can click on the website icon in the address bar to add the search engine.

Search engine add-ons

Many providers also offer add-ons that let you add even more search engines. To add additional search engines to Firefox:

 1. Open the Search panel in Firefox OptionsPreferences using one of these methods:
  • Click the magnifying glass on the Search bar and click Change Search Settings.
  • Click the menu button New Fx Menu Fx57Menu and choose Options.Preferences. In the OptionsPreferences tab that opens, click on Search in the left pane.
 2. At the bottom of the Search panel, click on the Find more search engines link.
 3. Select the search add-on you want to install and click Add to Firefox.

Hide search engines

Follow these steps to remove alternate search engines you don't want to use.

 1. Open the Search panel in Firefox OptionsPreferences using one of these methods:
  • Click the magnifying glass on the Search bar and click Change Search Settings.
  • Click the menu button New Fx Menu Fx57Menu and choose Options.Preferences. In the OptionsPreferences tab that opens, click on Search in the left pane.
 2. Remove the check mark next to each search engine you don't want.
  Fx57SearchEngineList

Remove search engines

To remove a search engine, follow these steps:

 1. Open the Search panel in Firefox OptionsPreferences using one of these methods:
  • Click the magnifying glass on the Search bar and click Change Search Settings.
  • Click the menu button New Fx Menu Fx57Menu and choose Options.Preferences. In the OptionsPreferences tab that opens, click on Search in the left pane.
  Fx57RemoveSearchEngine
 2. Click on the search engine you don't want.
 3. Click the Remove button to take it off your list.
Note: If a search engine is added back after you restart Firefox, it may be a Firefox extension. Those can be removed using the Add-ons manager (see Disable or remove Add-ons for details).

If you remove a search engine that you added yourself and you change your mind, you'll have to add it back again (see above). If you remove any of the search engines that come with Firefox by default, click Restore Default Search Engines to bring them back.

// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:AliceWyman, Lan, pollti, Joni. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support