Third-party cookies and Firefox tracking protection

Askush nuk ka ndihmuar ende të përkthehet ky artikull. Nëse dini tashmë si funksionon përkthimi i artikujve të SUMO-s, filloni të përktheni që tani. Nëse doni të mësoni se si të përktheni artikuj për SUMO-n, ju lutemi, filloni nga këtu.

Third-party cookies are cookies set by a website other than the one you are currently on. For example, cnn.com might have a Facebook like button on their site. The like button will set a cookie that can be read by Facebook. That would be considered a third-party cookie. Some advertisers use these types of cookies to track your visits to the various websites on which they advertise. This is called cross-site tracking.

Note: Cross-site tracking cookies are now disabled by default for all Firefox users. See Enhanced Tracking Protection for more information about how Firefox protects you against tracking.

When third-party cookies are disabled, it can stop some, but not all types of tracking. If you are concerned about tracking, see also How do I turn on the Do Not Track feature?, Enhanced Tracking Protection in Firefox for desktop and Trackers and scripts Firefox blocks in Enhanced Tracking Protection.

Disable third-party cookies

To block cross-site trackers or all third-party cookies:

 1. In the Menu bar at the top of the screen, click Firefox and select Preferences.Click the menu button Fx57Menu and select Options.Preferences.Settings.
 2. Select the Privacy & Security panel.
  Fx78settingsEnhancedTrackingProtection
 3. Under Enhanced Tracking Protection, select the Custom radio button.
 4. Check mark Cookies and use the drop-down menu to select the types of cookies you wish to block.
  • Cross-site and social media trackersCross-site tracking cookies — includes social media cookies is the default setting.
  Fx78ETPcustom-cookiesFx86ETPcustom-cookiesFx87ETPcustom-cookies
  • To block all third-party cookies, select All third-party cookies from the drop-down.
 5. Close the about:preferences page. Any changes you've made will automatically be saved.

Enable third-party cookies for specific sites

Some websites may not work properly when third-party cookies are blocked, even with the default setting Cross-site and social media trackersCross-site tracking cookies — includes social media cookies.

To turn off Enhanced Tracking Protection for a specific website:

 1. Visit the website.
 2. Click on the shield shield detected 70 to the left of the address bar.
  Fx70ETPtoggle-on
 3. Toggle the switch Fx70-ETPswitch at the top of the panel. This will turn off Enhanced Tracking Protection for this site. The page will reload automatically and allow trackers on this site only.
Fx70ETPtoggle-off-2

To turn Enhanced Tracking Protection back on, follow the same process.

Qe i dobishëm ky artikull?

Ju lutemi, prisni...

Në shkrimin e këtij artikulli ndihmuan këta persona të mirë:

Illustration of hands

Vullnetar

Shtoni dhe ndani me të tjerët ekspertizën tuaj. Përgjigjuni pyetjeve dhe përmirësoni bazën tonë të dijeve.

Mësoni Më Tepër