റിസെറ്റ്‌ ഫയർഫോക്സ് - പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കു

This feature is available on Firefox for desktop or laptop computers.


}

ഈ സവിശേഷത ഫയർഫോക്സ് പുതിയ പതിപ്പിൽ മെച്ചപ്പെടുത്തി. മെച്ചപ്പെട്ട പതിപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ. ഫയർ ഫോക്സ് പുതിയ പതിപ്പിലേക്ക് നവീകരിക്കുക .
{/ {/ ​​for}

നിങ്ങൾക്ക് ഫയർഫോക്സിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, പുതുക്കാൻ ഈ ലേഖനം നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. നിങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ബുക്ക്മാർക്കുകൾ, പാസ്വേഡുകൾ, ഓപ്പൺ ടാബുകൾ എന്നിവപോലുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പുനർക്രമീകരിക്കൽ സവിശേഷത ഫയർഫോക്സ് സ്ഥിരസ്ഥിതിയിലേക്ക് പുനഃസ്ഥാപിച്ച് നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നു.
Note: Extensions and extension data are removed.

Refresh Firefox

 1. Click this Refresh Firefox button directly, if you are viewing this page in Firefox.
  This won't work if you are using a different browser or on a mobile device.
 2. To continue, click Refresh Firefox in the confirmation window that opens.
 3. Firefox will close to refresh itself. When finished, a window will list your imported information. Click Finish and Firefox will open.

Note: There's also a Refresh Firefox button in the Firefox Safe Mode window, if you can't start Firefox normally. You can also do a manual refresh by creating a new profile and transferring your important data to the new profile.

റിഫ്രഷ് ഫീച്ചർ ചെയ്യുന്നതെന്താണ്?

നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫയർഫോക്സ് സജ്ജീകരണങ്ങളും വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളും ഒരു profile folder.എന്നിവയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡാറ്റ സംരക്ഷിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ പ്രൊഫൈൽ ഫോൾഡർ സൃഷ്ടിച്ച് പുതുക്കൽ സവിശേഷത പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

ഫയർ ഫോക്സ് ഈ ഇനങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കും:

 • ബുക്ക്മാർക്കുകൾ
 • ബ്രൗസിംഗ്, ഡൗൺലോഡ് ചരിത്രം
 • പാസ്വേഡുകൾ
 • ജാലകങ്ങൾ {/ for}, ടാബുകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ജാലകങ്ങൾ തുറക്കുക
 • കുക്കികൾ

വെബ് ഫോം ഓട്ടോഫിൽ വിവരം

 • സ്വകാര്യ നിഘണ്ടു

ഈ ഇനങ്ങളും ക്രമീകരണവും നീക്കംചെയ്യും:

ഫയർഫോക്സിൽ വിപുലീകരണങ്ങളും തീമുകളും കാണുക]], വെബ്സൈറ്റ് അനുമതികൾ, പരിഷ്ക്കരിച്ച മുൻഗണനകൾ, ഫയർഫോക്സിലെ ഒരു സെർച്ച് എഞ്ചിൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നീക്കം ചെയ്യുക ], DOM സംഭരണം, ഫയർഫോക്സ് # w_certificates-tab | സുരക്ഷാ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഉപകരണ സജ്ജീകരണങ്ങളും]], വിപുലമായ പാനൽ - പ്രവേശനക്ഷമത, ബ്രൌസിങ്ങ്, നെറ്റ്വർക്ക്, നവീകരണങ്ങൾ, മറ്റ് വിപുലമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ, ഫയൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക, പ്ലഗിൻ ക്രമീകരണങ്ങൾ, ടൂൾബാർ കസ്റ്റമൈസേഷനുകൾ, ഉപയോക്തൃ ശൈലികൾ, സാമൂഹ്യ സവിശേഷതകൾ എന്നിവ നീക്കം ചെയ്യും

'ശ്രദ്ധിക്കുക:' പഴയ ഫയർഫോക്സ് ഡേറ്റാ എന്ന ഫോൾഡറിൽ നിങ്ങളുടെ പഴയ ഫയർഫോക്സ് പ്രൊഫൈൽ നിങ്ങളുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ സ്ഥാപിക്കും. നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനായി fx35} refresh for {/ for} {/ for} {/ for} {/ for} {/ for} {/ for} {/ for} എങ്കിൽ -ബേൽ-പ്രൊഫൈൽ-ഫോൾഡറുകൾ | സൃഷ്ടിച്ചുറപ്പിച്ച പുതിയ പ്രൊഫൈലിലേയ്ക്ക് പകർത്തുന്ന ഫയലുകൾ]. നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഈ ഫോൾഡർ ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ, അത് സെൻസിറ്റീവായ വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനാൽ നിങ്ങൾ അത് ഇല്ലാതാക്കണം. {/ Note}
// These fine people helped write this article:Rigin Oommen, SHOBLE THOMAS. You can help too - find out how.

Was this article helpful? Please wait...

Volunteer for Mozilla Support