ഗെറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട്

This article may be out of date.

An important change has been made to the English article on which this is based. Until this page is updated, you might find this helpful: Get community support

Contributors Contributors Last updated: 07/07/2015 47% of users voted this helpful

ഫയർഫോക്സ്, ഫയർഫോക്സ് ഫോർ ആന്ട്രോഇട്, ഫയർഫോക്സ് ഓയസ്‌, തണ്ടറ്ബെഡ് അല്ലെങ്കിൽ വെബ്മെകറിനെ കുറിച്ച് കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട് ഫോറത്തിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കു

ചോദ്യം പോസ്റ്റ്‌ ചെയുന്നതിന് മുൻപേ വായിക്കു:

If you want to add a screenshot to help explain your question, please also read:

സപ്പോര്ട്ട് ഫോറത്തിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യു. നിങ്ങളെ കുറച്ചു പെജുകളിലോട്ട് നയിക്കും.അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ വോളുന്റീർ കോണ്ട്രിബുടർ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

നോട്ട്:ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ സപ്പോര്ട്ട് ഫോറത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യു

Ask a Question

കൂടുതൽ സഹായങ്ങൾക്ക്

ഞങ്ങളുടെ നോളജ് ബേസിൽ നിങ്ങൾ തിരയുന്ന ഉത്തരം ഇല്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങള്ക്ക് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സഹായോപാദികളിൽ തിരയാവുന്നതാണ്.:

Was this article helpful?

Please wait...

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Volunteer

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More