സ്വകാര്യ ബ്രൌസിംഗ് -നിങ്ങൾ കേറുന്ന സൈറ്റിന്റെ വിവരങ്ങൾ സേവ് ചെയ്യതെ ബ്രൌസ് ചെയ്യു

നിങ്ങൾ ബ്രൌസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്ന സൈറ്റുകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഒർമികുന്നു. നിങ്ങള്ക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നിയേക്കാം ഈ വിവരങ്ങൾ ബ്രൌസർ ഒർമികരുധെന്നു.

സ്വകാര്യ ബ്രൌസിങ്ങിലൂടെ നിങ്ങള്ക്ക് ഇന്റർനെറ്റ്‌ ബ്രൌസ് ചെയ്യാം വിവരങ്ങൾ സേവ് ചെയ്യാതെ തന്നെ .' ഈ ഭാഗം നിങ്ങള്ക്ക് എങ്ങനെ സ്വകാര്യ ബ്രൌസിംഗ് നടത്തം എന്നധിനെ കുറിച്ച് സംവാധികുന്നു.

ജാകൃത : സ്വകാര്യ ബ്രൌസിംഗ് നിങ്ങളെ തികച്ചും ഇൻറർനെറ്റിൽ ഒറ്റവനാകുനില്ല . Yനിങ്ങള്ക്ക് ഇന്റർനെറ്റ്‌ തരുന്ന ആളുകൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഉപഭോഗം . Private Browsing also doesn't protect you from keyloggers or spyware that may be installed on your computer.

What does Private Browsing not save?

 • Visited pages: No pages will be added to the list of sites in the History menu, the Library window's history list, or the Awesome Bar address list.
 • Form and Search Bar entries: Nothing you enter into text boxes on web pages or the Search bar will be saved for Form autocomplete.
 • Passwords: No new passwords will be saved.
 • Download List entries: No files you download will be listed in the Downloads Window after you turn off Private Browsing.
 • Cookies: Cookies store information about websites you visit such as site preferences, login status, and data used by plugins like Adobe Flash. Cookies can also be used by third parties to track you across websites. For more info about tracking, see How do I turn on the Do Not Track feature?
 • Web cache files: No temporary Internet files or cached files from web pages will be saved.
 • Visited pages: No pages will be added to the list of sites in the History menu, the Library window's history list, or the Awesome Bar address list.
 • Form and Search Bar entries: Nothing you enter into text boxes on web pages or the Search bar will be saved for Form autocomplete.
 • Passwords: No new passwords will be saved.
 • Download List entries: No files you download will be listed in the Downloads Window after you turn off Private Browsing.
 • Cookies: Cookies store information about websites you visit such as site preferences, login status, and data used by plugins like Adobe Flash. Cookies can also be used by third parties to track you across websites. For more info about tracking, see How do I turn on the Do Not Track feature?
 • Cached Web Content and Offline Web Content and User Data: No temporary Internet files (cached files) or files that websites save for offline use will be saved.
Note:
 • If you create new Bookmarks while using Private Browsing, they will not be removed when you stop Private Browsing.
 • If you save files to your computer while using Private Browsing, they will not be deleted when you stop Private Browsing. However, any files you open in an external application will be cleared from the system's temporary folder, and none of the files you download will appear in the Downloads list.

How do I open a new Private Window?

There are two ways to open a new Private Window.

Open a new, blank Private Window

 • At the top of the Firefox window, click the File menu and select New Private Window. A new Private Window will open.
  fx20 new private window - file menu
  At the top of the Firefox window, click the Firefox button and select New Private Window. A new Private Window will open.
  New Private Window Fx20 Win7
  On the menu bar, click the File menu and select New Private Window. A new Private Window will open.

  New Private Window Fx20 Mac
  At the top of the Firefox window, click the File menu and select New Private Window. A new Private Window will open.
  New Private Window Fx20 Lin
 • Right-clickHold down the control key while you click on any link and choose Open Link in New Private Window from the context menu. A new Private Window will open with the link you selected.
  Link in Private Window Fx20 WinXPLink in Private Window Fx20 Win7Link in Private Window Fx20 MacLink in Private Window Fx20 Lin
Important: When in Private Browsing mode, the window title will say (Private Browsing) and there will be a purple Private Browsing mask below the Close button. You may also have other windows open that are not Private Browsing windows.When in Private Browsing mode, the Firefox button will be purple. You may also have other windows open that are not Private Browsing windows.When in Private Browsing mode, the window title will say (Private Browsing) followed by a purple Private Browsing mask. You may also have other windows open that are not Private Browsing windows.When in Private Browsing mode, the window title will say (Private Browsing) and there will be a purple Private Browsing mask below the File menu. You may also have other windows open that are not Private Browsing windows.

Normal - Private Fx20 WinXPNormal - Private Fx20 Win7Normal - Private Fx20 MacNormal - Private Fx20 Lin

How do I turn on Private Browsing?

To start Private Browsing:

 1. At the top of the Firefox window, click the Firefox button (Tools menu in Windows XP) and select Start Private Browsing.On the menu bar, click the Tools menu and select Start Private Browsing.At the top of the Firefox window, click the Tools menu and select Start Private Browsing.
  Private Browsing Win1


  Private Browsing Mac1

  Private Browsing Lin1
 2. When you turn on Private Browsing, Firefox alerts you that it will save your current windows and tabs for after you finish using Private Browsing. Click Start Private Browsing to continue.

  Private Browsing Win2


  Private Browsing Mac2

  Private Browsing Lin2
  • Check the box next to "Do not show this message again" if you don't want to receive this alert when you turn on Private Browsing.
 3. The Private Browsing information screen appears to confirm that you're in Private Browsing mode.Private Browsing Win3Private Browsing Mac3Private Browsing Lin3

When browsing in Private Browsing mode, the Firefox window title will say (Private Browsing)the Firefox button will be purple (for Windows XP the window title will say (Private Browsing) instead) during your session.

How do I turn off Private Browsing?

To end a Private Browsing session:

 1. At the top of the Firefox window, click the Firefox button (Tools menu in Windows XP) and select Stop Private Browsing.On the menu bar, click the Tools menu and select Stop Private Browsing.At the top of the Firefox window, click the Tools menu and select Stop Private Browsing.
  Private Browsing Win4


  Private Browsing Mac4

  Private Browsing Lin4
 2. The windows and tabs you were using when you enabled Private Browsing will appear, and you can use Firefox normally. The Firefox window title will no longer say (Private Browsing)The Firefox button will turn orange again (for Windows XP the Firefox window title will no longer say (Private Browsing)) when Private Browsing is off.

How do I always start Firefox in Private Browsing?

There is a setting in the OptionsPreferences window that automatically enables Private Browsing whenever you start Firefox.

If you enter Private Browsing this way, the Firefox title bar won't say (Private Browsing)the Firefox button won't turn purple (Windows XP, the Firefox title bar won't say (Private Browsing)) but Firefox will still not retain history as described above.
 1. ഫയർ ഫോക്സ് ജാലകത്തിനു മുകളിലെ Firefox ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് Options തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഫയർ ഫോക്സ് ജാലകത്തിനു മുകളിലെ Tools മെനു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് Options തിരഞ്ഞെടുക്കുക. മെനു ബാറിലെ Firefox മെനു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് Preferences... തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഫയർ ഫോക്സ് ജാലകത്തിനു മുകളിലെ Edit മെനു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് Preferences തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

  മെനു ബട്ടണിൽ ഞെക്കുക New Fx Menu അന്നിട്ട്‌ അടുത്തത് ExitQuit Close 29

 2. Select the Privacy & Security panel and go to the History section.

 3. In the drop-down menu next to Firefox will, choose Use custom settings for history.
  Fx60HistorySettings-UseCustomFx63CustomHistory
 4. Check the box next to Always use private browsing mode.Private Browsing Win5 Fx7Private Browsing Mac5Private Browsing Lin5
 5. ഉപാധികൾ വിൻഡോ അടയ്ക്കുന്നതിന് OKഅമർത്തുക.. മുൻഗണനകൾ ജാലകം അടക്കുന്നതിനു Close ക്ലിക്ക്.മുൻഗണനകൾ ആയിട്ടുള്ള ജാലകം അടയ്ക്കുക . about:preferences പേജ് അടയ്ക്കുക. നിങ്ങൾ നടത്തിയ ഏതൊരു മാറ്റവും യാന്ത്രികമായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടും .

Note: If you enter Private Browsing this way, the Firefox title bar won't say (Private Browsing) and won't have a purple Private Browsing mask but Firefox will still not retain your history as described above.Note: If you enter Private Browsing this way, the Firefox button won't turn purple but Firefox will still not retain your history as described above.
 1. ഫയർ ഫോക്സ് ജാലകത്തിനു മുകളിലെ Firefox ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് Options തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഫയർ ഫോക്സ് ജാലകത്തിനു മുകളിലെ Tools മെനു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് Options തിരഞ്ഞെടുക്കുക. മെനു ബാറിലെ Firefox മെനു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് Preferences... തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഫയർ ഫോക്സ് ജാലകത്തിനു മുകളിലെ Edit മെനു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് Preferences തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

  മെനു ബട്ടണിൽ ഞെക്കുക New Fx Menu അന്നിട്ട്‌ അടുത്തത് ExitQuit Close 29

 2. Select the Privacy panel.
 3. Set Firefox will: to Never remember history.
  Never Remember History WinXPNever Remember History Win7Never Remember History MacNever Remember History Lin
 4. You will see a message that Firefox needs to restart to enable this feature. Click OK and Firefox will restart in permanent Private Browsing mode.ഈ ലേഖനം പങ്ക് വെക്കൂ: http://mzl.la/MNBtnG

Was this article helpful?

Please wait...

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Volunteer

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More