ഫൈർഫോക്സ് തുടങ്ങാൻ ഒരുപ്പാട് സമയം എടുക്കുന്നു

എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫൈർഫോക്സ് തുടങ്ങാൻ ഒരുപ്പാട് സമയം എടുക്കുന്നതന്നും എങ്ങനെ ഇതു ഒഴിവാക്കാമെന്നും ഈ ഭാഗം വിവരിക്കുന്നു .

കുറിപ്പ് : The Refresh Firefox feature can fix many issues by restoring Firefox to its default state while saving your essential information. Consider using it before going through a lengthy troubleshooting process.

Change the home page

വെബ്‌സൈറ്റിൻറെ തകരാറു മൂലം ഫൈർഫോക്സ് തുടങ്ങാൻ ഒരുപ്പാട് സമയം എടുത്തേക്കാം . Tഇതു പരിഹരിക്കാൻ ഫൈർഫോക്സിൻറെ ഹോം പേജ് ഡിഫോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാങ്ക് പേജ് ആയി സെറ്റ് ചെയ്യുക .അതിനു വേണ്ടി ഇവിടെ നോക്കുക Fir [[എങ്ങനെ ഹോം പേജ് സെറ്റ് ചെയ്യും for instructions.

എങ്ങനെ വിൻഡോസും റ്റാബും പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങാം

ഉപയോഗത്തിനായി നിങ്ങൾ ഫൈർഫോക്സ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ Session Restore featur ഇതു നിങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ തവണ സന്ദർശിച്ച പേജ് സൂക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു , നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേജ് ഫൈർഫോക്സിൽ തുറന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈർഫോക്സ് തുടങ്ങാൻ ഒരുപ്പാട് സമയം എടുക്കും thകഴിഞ്ഞ തവണ നിങ്ങൾ ഫൈർഫോക്സ് ഉപയോഗിചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരിശോധിക്കുക Don't ടാബ് സെലക്ട്‌ ചെയ്യുന്നത് വരെ ലോഡ് ചെയ്യരുത് n the General panel of the OptionsPreferences window അതുകൊണ്ട് അവസാനം ലോഡ് ചെയ്യ്ത പേജ് മാത്രമേ ലോഡാവുകയൊള്ളൂ .

Startup-loadtabs

Iഉപയോഗത്തിനായി നിങ്ങൾ ഫൈർഫോക്സ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ Sessio[n Restore feature to show your windows and tabs from last time, Firefox can take a long time to start if you had lots of websites open the last time you used Firefox. Check Don't load tabs until selected in the General panel of the OptionsPreferences window so that only the last selected tab is loaded at startup (This should be the default setting).

Startup-loadtabs

If you set Firefox to use the Session Restore feature to show your windows and tabs from last time, Firefox can take a long time to start if you had lots of websites open the last time you used Firefox. Check Don't load tabs until selected in the Tabs panel of the OptionsPreferences window so that only the last selected tab is loaded at startup (this should be the default setting).

Check your antivirus software

Firefox reads a number of files normally during startup. Some antivirus software may do intensive scans of each of these files during startup and block access until those scans complete. If the problem began after installing, updating, or reconfiguring your antivirus software, contact the software provider for assistance.

Troubleshoot extensions or themes

Firefox loads extensions when it starts up and many extensions add startup tasks. See Troubleshoot extensions, themes and hardware acceleration issues to solve common Firefox problems for steps on how to identify an extension that may be causing the problem.

Optimize Windows

Speed up Windows and make your computer work better. See Optimize Windows 7 for better performance where some recommendations are also applicable to other Windows versions.

Other solutions

If the previous suggestions don't significantly reduce Firefox startup time, see Troubleshoot and diagnose Firefox problems for other steps you can take to resolve the problem.ഈ ലേഖനം പങ്ക് വെക്കൂ: http://mzl.la/MP4wqF

// These fine people helped write this article:zamakaziz. You can help too - find out how.

Was this article helpful? Please wait...

Volunteer for Mozilla Support