ഫയര്‍ഫോക്സ്ഇല്‍ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന കീബോര്‍ഡ്‌ ഷോര്‍ട്ട്കട്ട്‌

This is a list of keyboard shortcuts in Mozilla Firef മോസില്ല ഫയർഫോക്സ് ലെ കീബോർഡ് കുറുക്കുവഴികളുടെ ഒരു പട്ടികയാണ് ഇത് . നിങ്ങള്‍ ഇ മക് എഡിറ്റിംഗ് ഷോര്‍ട്ട് കട്ട്‌ ഗ്നോമഇല്‍ ചെയ്തിടുണ്ടെങ്കില്‍,അത് ഫയര്‍ഫോക്സ് ഇന്‍റെ കൂടെ വര്‍ക്ക്‌ ചെയ്യും

Note: കീബോര്‍ഡ്‌ ഷോര്‍ട്ട് കട്ട്‌ കള്‍ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍ മാറ്റാന്‍സാധിക്കുന്നതാണ് Menu Wizard

നാവിഗയെഷന്‍

കമാന്‍ഡ് എളുപ്പവഴി
പുറകിലോട്ട് Alt +
Backspace
command +
command + [
Delete
Alt +
Ctrl + [
മുന്‍പോട്ട് Alt +
Shift + Backspace
command +
command + ]
Shift + Delete
Alt +
Ctrl + ]
ഹോം Alt + Homeoption + home
ഫയല്‍ തുറക്ക്ന്‍ Ctrl + Ocommand + O
റീലോഡ് F5
Ctrl + Rcommand + R
റീലോഡ്(override cache) Ctrl + F5
Ctrl + Shift + R
command + shift + R
നിര്‍ത്താന്‍ Esc
command + .

കറന്റ്‌ പേജ്

കമാന്‍ഡ് ഷോര്‍ട്ട്കട്ട്‌
സ്ക്രീനിന് താഴെ പോകാന്‍ Page Downfn +
സ്ക്രീനിനു മുകളില്‍ പോകാന്‍ Page Upfn +
പേജ്ഇന്‍റെ നടുക്ക് പോകാനായി End
command +
പേജ്ഇന്‍റെ മുകളില്‍ പോകാനായി Home
command +
അടുത്ത ഫ്രെയിം ലോട്ട് നീങ്ങുവനായി F6
മുന്‍പിലത്തെ ഫ്രെയിംലോട്ട് പോകുവാനായി Shift + F6
പ്രിന്‍റ് Ctrl + Pcommand + P
പേജ് സേവ് Ctrl + Scommand + S
സൂം ഇന്‍ Ctrl + +command + +
സൂം ഔട്ട്‌ Ctrl + -command + -
സൂം റീസെറ്റ് Ctrl + 0command + 0

എഡിറ്റിംഗ്

കമാന്‍ഡ് ഷോര്‍ട്ട്കട്ട്‌
കോപ്പി Ctrl + Ccommand + C
കട്ട്‌ Ctrl + Xcommand + X
ഡിലീറ്റ് Deldelete
പേസ്റ്റ് Ctrl + Vcommand + V
പേസ്റ്റ് (as plain text) Ctrl + Shift + Vcommand + shift + V
റീടൂ Ctrl + Ycommand + shift + ZCtrl + Shift + Z
സെലക്ട്‌ ഓള്‍ Ctrl + Acommand + A
അണ്‍ടൂ Ctrl + Zcommand + Z

സെര്‍ച്ച്‌

കമാന്‍ഡ് ഷോര്‍ട്ട്കട്ട്‌
കണ്ടുപിക്ടിക്കുക Ctrl + Fcommand + F
ഒന്നുടെ കണ്ടുപിടിക്കുക F3
Ctrl + Gcommand + G
മുന്‍പത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുക Shift + F3
Ctrl + Shift + Gcommand + shift + G
ലിങ്ക്-ടെക്സ്റ്റ് ഉള്ളതില്‍ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക '
പെട്ടന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക /
ഫൈന്ദ്‌ബം കുഇക്ക് ഫൈന്‍ ട് ബാര്ഉംഅടക്കുക Esc - കുഇക്ക ഫൈന്ദ്‌ ബാര്‍ ഫോക്കസ് ആയിരിക്കുമ്പോള്‍
ഫോക്കസ് Search bar Ctrl + Kcommand + K
Ctrl + ECtrl + Jcommand + option + F
പെട്ടന്ന് switch between search engines Ctrl +
Ctrl +
command +
command +
- സെര്‍ച് ബാര്‍ ഫോക്കസ് ആയിരിക്കുമ്പോള്‍
വ്യൂമെനു switch, add അല്ലെങ്കില്‍ സെര്‍ച്ച്‌ engine മാനേജ് ചെയൂ

Alt +
Alt +
F4
option +
option +
- when Search Bar is focused

Windows & Tabs

Some of these shortcuts require the currently selected tab to be "in focus." Currently, the only way to do this is to select an adjacent object and "tab into" the current tab, for instance, by hitting Alt + Dcommand + L to select the address bar, and then Shift + Tab twice.
Command Shortcut
Close Tab Ctrl + W
Ctrl + F4
command + W
- except for App Tabs
Close Window Ctrl + Shift + W
Alt + F4
command + shift + W
Move Tab in focus Left Ctrl + Shift + Page Up
Move Tab in focus Right Ctrl + Shift + Page Down
Move Tab in focus to start Ctrl + Homecommand + home
Move Tab in focus to end Ctrl + Endcommand + end
Mute/Unmute Audio Ctrl + M
New Tab Ctrl + Tcommand + T
New Window Ctrl + Ncommand + N
New Private Window Ctrl + Shift + Pcommand + shift + P
Next Tab Ctrl + Tab
Ctrl + Page Down
control + tab
control + page down
command + option +
Open Address in New Tab Alt + Enteroption + return - from Location Bar or Search Bar
Previous Tab Ctrl + Shift + Tab
Ctrl + Page Up
control + shift + tab
control + page up
command + option +
Undo Close Tab Ctrl + Shift + Tcommand + shift + T
Undo Close Window Ctrl + Shift + Ncommand + shift + N
Select Tab 1 to 8 Ctrl + 1to8command + 1to8Alt + 1to8
Select Last Tab Ctrl + 9command + 9Alt + 9

History

Command Shortcut
History sidebar Ctrl + H
Library window (History) Ctrl + Shift + H
Clear Recent History Ctrl + Shift + Del

History

Command Shortcut
History sidebar command + shift + H
Clear Recent History command + shift + delete

Bookmarks

Command Shortcut
Bookmark All Tabs Ctrl + Shift + Dcommand + shift + D
Bookmark This Page Ctrl + Dcommand + D
Bookmarks sidebar Ctrl + B
Ctrl + I
command + BCtrl + B
Library window (Bookmarks) Ctrl + Shift + Bcommand + shift + BCtrl + Shift + O

Tools

Command Shortcut
Downloads Ctrl + JCtrl + Shift + Ycommand + J
Add-ons Ctrl + Shift + Acommand + shift + A
Toggle Developer Tools F12
Ctrl + Shift + Icommand + alt + I
Web Console Ctrl + Shift + Kcommand + alt + K
Inspector Ctrl + Shift + Ccommand + alt + C
Debugger Ctrl + Shift + Scommand + alt + S
Style Editor Shift + F7
Profiler Shift + F5
Network Ctrl + Shift + Qcommand + alt + Q
Developer Toolbar Shift + F2
Responsive Design View Ctrl + Shift + Mcommand + alt + M
Scratchpad Shift + F4
Page Source Ctrl + Ucommand + U
Browser Console Ctrl + Shift + Jcommand + shift + J
Page Info command + ICtrl + I

PDF Viewer

Command Shortcut
Next page N or J or
Previous page P or K or
Zoom in Ctrl + +command + +
Zoom out Ctrl + -command + -
Automatic Zoom Ctrl + 0command + 0
Rotate the document clockwise R
Rotate counterclockwise Shift + R
Switch to Presentation Mode Ctrl + Alt + Pcommand + Alt + P
Toggle Hand Tool H
Focus the Page Number input box Ctrl + Alt + Gcommand + Alt + G

Miscellaneous

Command Shortcut
Complete .com Address Ctrl + Enter
Complete .net Address Shift + Enter
Complete .org Address Ctrl + Shift + Enter
Delete Selected Autocomplete Entry Del
Toggle Full Screen F11
Toggle Menu Bar activation (showing it temporarily when hidden) Alt or F10Alt (KDE) or F10 (GNOME)
Toggle Reader Mode Ctrl + Alt + R
Caret Browsing F7
Select Location Bar F6
Alt + D
Ctrl + L

Miscellaneous

Command Shortcut
Complete .com Address command + return
Complete .net Address shift + return
Complete .org Address command + shift + return
Delete Selected Autocomplete Entry shift + delete
Toggle Full Screen command+Shift+F
Toggle Reader Mode command+option+R
Caret Browsing F7
Select Location Bar F6
command + L

Miscellaneous

Command Shortcut
Complete .com Address Ctrl + Enter
Complete .net Address Shift + Enter
Complete .org Address Ctrl + Shift + Enter
Delete Selected Autocomplete Entry Del
Toggle Full Screen F11
Toggle Menu Bar activation (showing it temporarily when hidden) Alt or F10Alt (KDE) or F10 (GNOME)
Caret Browsing F7
Select Location Bar F6
Alt + D
Ctrl + L

Miscellaneous

Command Shortcut
Complete .com Address command + return
Complete .net Address shift + return
Complete .org Address command + shift + return
Delete Selected Autocomplete Entry shift + delete
Toggle Full Screen command+Shift+F
Caret Browsing F7
Select Location Bar F6
command + L

Media shortcuts

Command Shortcut
Toggle Play / Pause Space bar
Decrease volume
Increase volume
Mute audio Ctrl + command +
Unmute audio Ctrl + command +
Seek back 15 seconds
Seek back 10 % Ctrl + command +
Seek forward 15 seconds
Seek forward 10 % Ctrl + command +
Seek to the beginning Home
Seek to the end End

Developer shortcuts

You can also use keyboard shortcuts with developer tools in Firefox. See the Keyboard shortcuts page on Mozilla Developer Network.

// These fine people helped write this article:Rigin Oommen, SHOBLE THOMAS. You can help too - find out how.

Was this article helpful? Please wait...

Volunteer for Mozilla Support