ഇൻസ്റ്റോൾ ഫയർഫോക്സ് ഓണ്‍ MAC

ഇ-വകുപ്പ് ഫയർഫോക്സ് എങ്ങനെ MAC ൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയാം ഏന് കാണു

Note: ഇ-വകുപ് MAC നു മാത്രം ആണ് .
Firefox requires an Intel processor and Mac OS X 10.5 or above up to Firefox 16, Mac OS X 10.6 or above from Firefox 17. See all System Requirements. If you use an old Mac OS version, see Firefox no longer works with Mac OS X 10.4 or PowerPC processors or Firefox no longer works with Mac OS X 10.5 for help.

ഇന്സ്ടല്ലിംഗ് ഫയർഫോക്സ് ഓണ്‍ Mac

 1. എതെങ്കിൽ ബ്രൌസർ ഉപയോഗിച്ച് http://mozilla.org/firefox വിസിറ്റ് ചായു (ഉദാഹരണത്തിനു ആപ്പിൾ സഫാരി) . വെബ്സൈറ്റ് തന്നെത്താന്‍ നിങ്ങലുട കംപുറെരിനുള്ള മുന്തിയ വെർഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു തരുന്നുത്ആണ് .
 2. പച്ച download ബട്ടണ്‍ അമർത്തുക.
  Mac Install 1
 3. ഡൌണ്‍ലോഡ് പൂര്‍ണ്ണമായ ശേഷം (Firefox.dmg) എന്നാ ഫയൽ തന്ന ഓപ്പണ്‍ ആയി വരുനത്‌ ആണ് . പോപ്പ് വിണ്ടൌവിൽ നിന് ഫയർഫോക്സ് ഐക്കണ്‍ ഡ്രഗ് ചത്ത്‌ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോൾഡർ-ഇല ഡ്രോപ്പ് ചായു .
  Mac Install 2a
 1. അറിയിപ്പ്  : ഫയർഫോക്സ് വിന്ഡോ പോപ്പ് ചായതിലങ്കിൽ, ഡൌണ്‍ലോഡ് ചയത Firefox.dmg ഫയൽ-ഇല ക്ലിക്ക് ചെയത് ഓപ്പണ്‍ ചായുക
  Mac Install 2
 2. ഫയർഫോക്സ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോൾഡർല ഡ്രഗ് ചയെതത്തിനു ശേഷം control കീ ഹോൾഡ്‌ ചെയ്തു കൊണ്ട് വിണ്ടോവിൽ ക്ലിക്ക് ചായു, Eject "Firefox" സെലക്റ്റ് ചെയൂ

.

 1. Mac Install 4
 2. എളുപത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ഫയർഫോക്സ് -എന ടോക്കിൽ ആഡ് ചെയകുനതാണ് . ആപ്പ്ലിചറ്റിഒൻസ് ഫോൾഡർ ഓപ്പണ്‍ ചായു, ഫയർഫോക്സ് ഡ്രഗ് ചെയ്തു ടോക്കിൽ വൈകു.
  Add to Dock
  ഫയർഫോക്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ തയര്യരികുന്നു . ടോക്കിൽ ലുള ഫയർഫോക്സ് ഐക്കണ്‍ ക്ലിക്ക് ചായു.

ഫയർഫോക്സ് ആദ്യതവണ തുരകം

ഫയർഫോക്സ് ആദ്യതവണ തുരകുമ്പോൾ, നിങ്ങള്ക് "ഫയർഫോക്സ് ഇൻറർനെറ്റിൽ നിന് ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്തു" ഏന് വാണിംഗ് ലബിചെകാം നിങ്ങൾ ഇന്റെര്നെട്നിനു ദൌന്ലോദ് ചെയതത് കാരണം, Open ക്ലിക്ക് ചായു.

installingonmac-5-jpg60.jpg

ഫയർഫോക്സ് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം ബ്രൌസർ ആയിരിക്ല, നിങ്ങളെ ഇന്ഫോം ചെയുന്നത് ആണ് . ഫയർഫോക്സ് സിസ്റ്റം ബ്രൌസർ ആക്കാൻ No ക്ലിക്ക് ചെയ്യു.

installingonmac-6-jpg60.jpgഈ ലേഖനം പങ്ക് വെക്കൂ: http://mzl.la/LL4NRo

// These fine people helped write this article:anushbmx. You can help too - find out how.

Was this article helpful? Please wait...

Volunteer for Mozilla Support