Zrjadowak prawow - Kak móžu prawa websydłow rjadować?

Tutón nastawk so hižo njewothladuje, jeho wobsah móhł tuž zestarjeny być.

Zo njebyšće trjebał cyły Firefox přepytować, zo byšće wšelake prawa za websydła změnił, zjednoća zrjadowak prawow wšě na jednym městnje. Móžeće prawa za jednotliwe sydła přiměrić abo standardne prawa za wšě sydła nastajić. Tutón nastawk pomha wam započeć.

Pokiw: Prawa jednotliwych websydłow kaž zmóžnjenje abo blokowanje tykačow dadźa so z wotrězka Prawa wokna Info wo stronje za te sydło změnić. Hlejće Informacije wo stronje - techniske podrobnosće wo aktualnej stronje za podrobnosće.

Kak móžu zrjadowak prawow wočinić?

Zo byšće zrjadowak prawow wočinił, zapisajće prosće słowa about:permissions do adresoweho pola, kaž by websydło było a tłóčće Enter. Aktualny rajtark so přez zrjadowak prawow wuměni.

permissions 29

Nalěwo widźiće pytanske polo a pod nim lisćinu wšěch websydłow, kotrež sće wopytał. Naprawo widźiće wšelake prawa websydła, kotrež Firefox składuje.

permissions overview 29

Kak móžu prawa za jednotliwne websydło rjadować?

Zo byšće z jednotliwym websydłom dźěłał, dyrbiće jo w lisćinje nalěwo wubrać. Móžeće dołhu lisćinu wobmjezować, zapisujo dźěl sydłoweje adresy do pytanskeho pola. Hdyž sće sydło wubrał, móžeće jeho prawa z nastajenjemi naprawo rjadować.

specific site permissions 29
 • Hdyž z jednotliwym sydłom dźěłaće, móžeće tež na tłóčatko Na tute sydło zabyć kliknyć, zo byšće wšitko zhašał, štož Firefox je za tute sydło składował.
  Warnowanje: Wšě zapiski historije (přehladowanska a sćehnjenska historija, placki, pufrowak, aktiwne přizjewjenja, hesła, składowane formularne daty, wuwzaća za placki, wobrazy, wuskakowace wokna) so za tute sydło wotstronja.

Kak móžu standardne prawa za wšě websydła rjadować?

Zo byšće standardne prawa za wšě websydła rjadował, wubjerće Wšě websydła na spočatku lisćiny websydłow. Nětko so nastajenja naprawo na standardne prawa za wšě websydła poćahuja.

all site permissions

Kotre prawa móžu rjadować?

Kedźbu: Prawa, kotrež móžeće rjadować, a nastajenja za kóžde prawo wot toho wotwisuja, hač jednotliwe websydło abo wšě websydła rjadujeće.

Zrjadowak prawow wam tole spřistupnja:

 • Hesła składować: Nastajće, hač Firefox móže hesła za websydła składować abo nic. Klikńće na Hesła zrjadować..., zo byšće zrjadowak hesłow wočinił, hdźež móžeće sej hesła wobhladać a jednotliwe z nich zhašeć. Hlejće Zrjadowak hesłow - hesła w Firefox sej spomjatkować, zhašeć, změnić a importować za dalše informacije.
 • Městno dale dać: Nastajće, hač Firefox móže waše stejnišćo druhemu websydłu dale dać, kotrež sej jo žada. Hlejće huste prašenja wo stejnišćowym přehladowanju za dalše informacije.
  Kedźbu: Waša zjawna IP-adresa je přeco widźomna a da so wužiwać, waše přibližne stejnišćo (město, region atd.) zwěsćić.
 • Kameru wužiwać: Wubjerće, hač chceće websydłu awtomatisce dowolić, swoju kameru wužiwać abo nic. To płaći za websydła, kotrež móža wideja abo wobrazy zapopadnyć, kaž na přikład widejosydła chatow. Móžeće tute nastajenje změnić - wubjerće Dowolić, zo by Firefox awtomatisce dowolił, zo móhli websydła wašu kameru wužiwać, wubjerće Blokować, zo byšće websydłam zakazał, swoju kameru wužiwać, abo wubjerće Přeco so prašeć, zo byšće sam kóždy raz wo tym rozsudźił.
 • Mikrofon wužiwać: Wubjerće, hač chceće websydłu (na př. za awdiokonferency abo awdionatočenja) awtomatisce dowolić, swoju mikrofon wužiwać abo nic. Stajće tute nastajenje na Dowolić, Blokować abo Přeco so prašeć.
 • Placki stajić: Wubjerće, hač websyła a za kak dołho websydła móža placki na wašim ličaku wotkładować abo nic. Zo byšće placki wotstronił, klikńće na Wšě placki wotstronić abo, zo byšće jednotliwe placki rjadował, klikńće na Placki zrjadować.... Nimo toho móžeće za sydło nastajić, zo so jenož placki "prěnich poskićowarjow" dowoleja. Hlejće nastawk Placki - informacije, kotrež websydła na wašim ličaku składuja za wjace.
 • Wuskakowace wokna wočinić: Dowolće abo zakazajće websydłam, wuskakowace wokna wočinić. Hlejće nastawk Nastajenja wuskakowacych woknow, wuwzaća a rozrisowanje problemow za podrobnosće.
 • Składowak offline wothladować: Nastajće, hač websydła smědźa daty na wašim ličaku składować abo nic, kotrež su za wužiwanje offline myslene.
 • Połna wobrazowka: Nastajće, hač websydła smědźa so na połnej wobrazowce zwobraznić abo nic.
 • Push-zdźělenki přijimać: Nastajće, hač websydła móža wam zdźělenki pósłać, hačrunjež sydło njewopytujeće. Za dalše informacije wo tutej funkciji, hlejće Push - Huste prašenja.
// Tući lubi ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać: milupo. Móžeće tež pomhać - zhońće, kak.
Dobrowólnik za pomoc Mozilla