Nastajenja wuskakowacych woknow, wuwzaća a rozrisowanje problemow

Tutón dokument wujasnja wšě nastajenja, kotrež su w Mozilla Firefox za wodźenje wuskakowacych woknow k dispoziciji.

Što su wuskakowace wokna?

Wuskakowace wokna su wokna, kotrež so awtomatisce, bjez wašeje dowolnosće, jewja. Wariěruja po wulkosći, ale zwjetša cyłu wobrazowku njezaběraja. Někotre wuskakowanske wokna so nad aktualnym woknom Firefox (prědkowe wokna) wočinjeja, druhe wšak pod woknom Firefox (pozadkowe wokna).

Firefox wam zmóžnja, prědkowe kaž tež pozadkowe wuskakowace wokna přez wotrězk Wobsah we woknje NastajenjaNastajenja wodźić. Blokowanje wuskakowacych woknow je po standardźe zmóžnjene, njetrjebaće so tuž wo jeho zmóžnjenje starać, zo byšće wuskakowace wokna při wočinjenju w Firefox haćił.

Hdyž so wuskakowace wokno blokuje, Firefox infolajstu (chibazo sće infolajstu do toho wupinył — hlejće deleka) kaž tež symbol pop-up-icon-win pop-up-icon-mac Popup-blocked.png w adresowym polu zwobraznjuje.

Symbol wuskakowaceho wokna Popup1 29 Mac Popup1 29 Lin

Hdyž pak na tłóčatko NastajenjaNastajenja w infolajsće pak na symbol w adresowym polu kliknjeće, so meni ze slědowacymi wuběranskimi móžnosćemi zwobrazni:

Nastajenja infolajsty wuskakowaceho wokna
Blokowanje wuskakowacych woknow móže problemy z websydłami zawinować: Někotre websydła, na přikład někotre bankowe sydła, wuskakowace wokna za wažne funkcije wužiwaja. Blokowanje wšěch wuskakowacych woknow tajke funkcije znjemóžnja. Zo byšće wěstym websydłam wužiwanje wuskakowacych woknow zmóžnił a wšě druhe hišće blokował, móžeće lisćinje dowolenych sydłow tute wěste websydła přidać.
Blokowanje wuskakowacych woknow nic přeco funguje: Hačrunjež Firefox najwjace wuskakowacych woknow blokuje, móža někotre websydła wuskakowace wokna z pomocu wosebitych metodow wočinić, samo hdyž su zablokowane.

Nastajenja blokowanja wuskakowacych woknow

Zo byšće přistup na nastajenja blokowanja wuskakowacych woknow měł:

 1. Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu Fx57Menu a wubjerće Nastajenja.Nastajenja.
  Fx43 Meni Nastajenja
 2. Wubjerće wotrězk Wobsah.

  Nastajenja wuskakowacych woknow

We wotrězku Wobsah pod Wuskakowace wokno: Wotstrońće hóčku pódla Wuskakowace wokno blokować, zo byšće blokowanje wuskakowacych woknow znjemóžnił.

 • Kliknjenje na Wuwzaća… dialogowe wokno z lisćinu sydłow wočini, kotrymž dowoleće, wuskakowace wokna pokazać.
 • Dialog wam slědowace wuběranske móžnosće skići:

  fx45 dowolene sydła
Dowolić: Klikńće na to, zo byšće lisćinje wuwzaćow websydło přidał.
Sydło wotstronić: Klikńće na to, zo byšće websydło z lisćiny wuwzaćow wotstronił.
Wšě sydła wotstronić: Klikńće na to, zo byšće wšě websydła w lisćinje wuwzaćow wotstronił.
Kedźbu: Blokowanje wuskakowacych woknow nic přeco funguje a móže problemy z někotrymi websydłami zawinować. Za dalše informacije hlejće horjeka wotrězk Što su wuskakowace wokna?.

Wuskakowace wokna so njeblokuja

Přińdźe wuskakowace wokno z Firefox?

Wuskakowace wokno njemóže poprawom z Firefox přińć. Móžeće po napohledźe wokna spóznać, zwotkelž wuskakowace wokno přińdźe.

 • Jeli w adresowym polu wuskakowaceho wokna tłóčatko sydłoweje identity (globus, zamk abo warnowanski třiróžk)tłóčatko Site Info button widźiće, da wuskakowace wokno wot Firefox přińdźe.

; Foto wuskakowaceho wokna Popup2 29 Mac Popup2 29 Lin

Je blokowanje wuskakowacych woknow za tute sydło zmóžnjene?

 1. Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu Fx57Menu a wubjerće Nastajenja.Nastajenja.
 2. Wubjerće wotrězk Wobsah.
 3. Přeswědčće so, hač hóčka je w kašćiku pódla Wuskakowace wokno blokować.
 4. Klikńće na tłóčatko Wuwzaća… naprawo pódla Wuskakowace wokno blokować. Dialogowe polo so wočini, kotrež wšě sydła pokazuje, za kotrež wuskakowace wokna su dowolene.
 5. Jeli sydło, kotrež wuskakowace wokna wočinja, je tu podate, wubjerće jo a klikńće na Sydło wotstronić.
 6. Klikńće na ZačinićZačińce wokno Dowolene sydła - wuskakowace wokna.
 7. Začińće stronu about:preferences. Wšě změny, kotrež sće přewjedł, budu so awtomatisce składować.
 1. Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu Fx57Menu a wubjerće Nastajenja.Nastajenja.
 2. Wubjerće wotrězk Wobsah.
 3. Přeswědčće so, hač hóčka je w kašćiku pódla Wuskakowace wokno blokować.
 4. Klikńće na tłóčatko Wuwzaća… naprawo pódla Wuskakowace wokno blokować. Dialogowe polo so wočini, kotrež wšě sydła pokazuje, za kotrež wuskakowace wokna su dowolene.
 5. Jeli sydło, kotrež wuskakowace wokna wočinja, je tu podate, wubjerće jo a klikńće na Sydło wotstronić.
 6. Začińće stronu about:preferences. Wšě změny, kotrež sće přewjedł, budu so awtomatisce składować.

Pokazuje so wuskakowace wokno po kliknjenju z myšku abo tłóčenju tasty?

Wěste akcije, kaž na přikład kliknjenje abo tłóčenje tasty, móža wuskakowace wokna wupłodźić, njedźiwajo na to, hač blokowanje wuskakowacych woknow je zmóžnjene abo nic. To jo otpohladana, zo njeby Firefox žane wuskakowace wokna blokował, kotrež websydła trjebaja, zo bychu fungowali.

Je to woprawdźite wuskakowace wokno?

Druhdy ma wabjenje kaž wokna wupadać, ale poprawom to njejsu. Blokowanje wuskakowacych woknow Firefox njemóže tutomu wabjenju zadźěwać.

Naprašowanja Mozilla

Hdyž websydło Mozilla wopytujeće, budźeće druhdy wuskakowace wokno widźeć, kotrež wam prosy, so na naprašowanju wobdźělić. Jeničke sydło třećeho poskićowarja, kotrež Mozilla za naprašowanja wužiwa, je SurveyGizmo, kotrež Mozilla je dał přez swoje teamy za prawniske naležnosće a priwatnosć přepruwować. Firefox tute wuskakowace wokna njeblokuje.

// Tući lubi ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać: milupo. Móžeće tež pomhać - zhońće, kak.

Je tutón nastawk wužitny był? Prošu čakajće…

Dobrowólnik za pomoc Mozilla