Prěnje kroki z Firefox - přehlad wo hłownych funkcijach

Maće pjeć mjeńšin? Wupjelńće tute naprašowanje, zo byšće swoje mysle wo Firefox dźělił. Wulki dźak za waš čas!
Maće pjeć mjeńšin? Wupjelńće tute naprašowanje, zo byšće swoje mysle wo Firefox dźělił. Wulki dźak za waš čas!


Witajće k Firefox! Pokazamy wam wšě zakłady, zo byšće hnydom započał. Tutón nastawk wujasni zakłady k wužiwanju Firefox. Hdyž je derje znajeće, wupruwujće druhe wotkazy za funkcije, kotrež móžeće pozdźišo přepytować.

Strona noweho rajtarka: wulkotny wobsah k ruce

Po standardźe Firefox wam kóždy raz přistup na wulkotny wobsah skići, hdyž nowy rajtark wočinjeće. Stajće kursor myški nad wotrězki a miniaturki abo klikńće na zubaty symbol za dalše informacije, zo byšće tutu stronu přiměrił.

new tab page 57
Chceće wjace zhonić? Hlejće Wo kachličkach na stronje „Nowy rajtark“.

Wšitko zjednoćenym pytanskim/adresowym polom pytać

Wšojedne hač eksaktnu webadresu znajeće abo prosće pytaće, „inteligentne adresowe polo“ móže ze wšěm wobchadźeć. Adresowe polo Firefox wam na zakładźe wašich eksistowacych zapołožkow a značkow, historije, wočinjenych rajtarkow a woblubowanych pytanjow poskićuje. Kak to funguje? Zapodajće prosće pytanski wuraz abo URL a hladajće, štož so na magiske wašnje stawa.

awesome bar 57

Meni akcijow strony: Jako zapołožku składować, fotografować, składować abo dźělić

Sće woprawdźe wulkotnu webstronu namakał? Składujće abo dźělće ju. Meni akcijow strony w adresowym polu wam zmóžnja webstrony jako zapołožki składować, wotkazy kopěrować abo přez e-mejl pósłać, fota wobrazowki činić a strony na waš telefon abo na wašu lisćinu Pocket pósłać, zo byšće je čitał, hdyžkuli a hdźežkuli chceće.

page actions 57

Priwatny modus ze slědowanskim škitom: spěšnje a darmotnje přehladować

Přehladujće internet bjez toho, zo byšće informacije na swojim ličaku składował, kotre sydła strony sće wopytał. Firefox budźe tež strašne přesćěhowaki blokować, kotrež waše zadźerženje přez web wobkedźbuja.

 • Klikńće na menijowe tłóčatko Fx57Menu a potom na Nowe priwatne wokno. (Pokiw: Móžeće tež z prawej tastuStrg + kliknjenje na wotkaz na webstronje kliknyć. Wubjerće potom Wotkaz w nowym priwatnym woknje wočinić.)
private mask 57 win private mask 57 private mask 57 linux

Firefox synchrony dźeržeć

Zarjadujće konta Firefox, zo byšće móhł swoje přehladowanske daty sobu wzać, hdźežkuli chceće. Klikńće na menijowe tłóčatko Fx57Menu , wubjerće Pola Sync přizjewić a slědujće instrukcijam, zo byšće swoje konto załožił. Přizjewće so potom pola nowo załožene konto na swojich gratach a kónc!

Za nadrobniše instrukcije hlejće Kak zarjaduju Sync na swojim ličaku?

Startowa strona je jenož jedne kliknjenje zdalena

Wubjerće stronu, kotraž so wočinja, hdyž Firefox startujeće abo klikńće na tłóčatko startoweje strony.

 1. Wočińće rajtark z webstronu, kotruž chceće jako startowu stronu wužiwać.
 2. Ćehńće tón rajtark a dajće jemu na tłóčatko startoweje strony padnyć Home Button 57 .
  set homepage 57
Dalše nastajenja namakaće w nastawku Startowu stronu postajić.

Meni abo symbolowu lajstu přiměrić

Smy symbolowu lajstu z najbóle woblubowanymi funkcijemi optimowali, ale Firefox ma samo dalše schowane funkcije. Pohladajće za nimi!

 1. Klikńće na menijowe tłóčatko Fx57Menu a wubjerće 57customize-icon.png Přiměrić….
 2. Ćehńće požadane funkcije a dajće jim na swojej symbolowej lajsće abo wobłuk naprawo padnyć.
  customize drag 57
 3. Hdyž sće hotowy, klikńće na tłóčatko Dokónčeny.
Zhońće wjace wo přiměrjenju Firefox.

Startowu stronu postajić abo změnić

Wubjerće stronu, kotraž so wočinja, hdyž Firefox startujeće abo klikńće na tłóčatko startoweje strony.

 1. Wočińće rajtark z webstronu, kotruž chceće jako startowu stronu wužiwać.
 2. Ćehńće tón rajtark na tłóčatko startoweje strony Home Button .
  Startowa strona fx48 winxp Home Page 29 - Mac Home Page 29 - Linux
 3. Klikńće na Haj, zo byšće ju jako swoju startowu stronu postajił.

Dalše nastajenja móžeće w nastawku startoweje strony namakać.

Web přepytować

Wubjerće swoju najlubšu pytawu ze zatwarjeneho pytanskeho pola Firefox. Pisajće prosće do pytanskeho pola a wubjerće pytawu, kotruž chceće wužiwać.

pytanske namjety fx48 quick search fx34 quick search linux Y

Dalše informacije, triki a pokiwy dóstanjeće w nastawku Pytanske polo w Firefox wužiwać.

Websydło jako zapołožku składować

Składujće swoje najlubše sydła.

 • Zo byšće zapołožku składował, klikńće na hwěžku w symbolowej lajsće. Hwěžka budźe so módrić a zapołožka za stronu, na kotrejž sće, so w rjadowaku Njesortěrowane zapołožkiDruhe zapołožki wutwori. To je wšitko!
  Bookmark 29 Win Bookmark 29 Mac Bookmark 29 Lin
Pokiw: Ćehńće rajtark direktnje na swoju lajstu zapołožkow, zo byšće jón tam składował.

Za dalše informacije hlejće nastawk Ze zapołožkami swoje najlubše webstrony składować.

Wšitko z inteligentnym adresowym polom pytać

Adresowe polo Firefox so rady tež „inteligentne adresowe polo“ mjenuje, dokelž hnydom adresy websydłow zaso namaka, kotrež sće do toho wopytał.

 • Zapisajće do adresoweho pola a budźeće lisćinu stronow widźeć, kotrež sće hižo wopytał abo kotrež su jako zapołožki składowane. Hdyž stronu widźeće, kotrež chceće sej wobhladać, klikńće na nju.
  adresowe polo fx50 win Bookmark3 29 Mac Bookmark3 29 Lin
Pokiw: Móžeće tež z adresoweho pola webpytanje přewjeśc. Spytajće to prosće.

Zo byšće wjace wo inteligentnym adresowym polu zhonił, hlejće Inteligentne adresowe polo - zapołožki, zapiski historije a rajtarki pytać.

Priwatny modus

Funkcija Priwatny modus Firefox wam zmóžnja, internet přehladować bjez toho, zo byšće na swojim ličaku daty wo tym składował, kotre sydła a strony sće wopytał.

 • Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu a klikńće potom na Priwatne wokno.
  meni priwatne wokno fx48 meni priwatne wokno fx48 private browsing - fx29 - mac private browsing button - linux

Dalše informacije wo tym, kak priwatny modus funguje, namakaće w nastawku Priwatny modus - Firefox wužiwać, bjeztoho zo by so historija składowała.

Meni abo symbolowu lajstu přiměrić

Móžeće zapiski změnić, kotrež so w meniju abo swojej symbolowej lajsće pokazuja.

 1. Klikńće na menijowe tłóčatko new fx menu a wubjerće Přiměrić.
  • Wosebity rajtark so wočini, kotryž wam zmóžnja, zapiski do abo z menija a symboloweje lajsty ćahnyć.
  Přiměrjenske wokno fx48
 2. Hdyž sće hotowy, klikńće na zelene tłóčatko Přiměrjenje skónčić.

Dalše informacije wo přiměrjenju Firefox namakaće w nastawku Wodźenske elementy, tłóčatka a symbolowe lajsty w Firefox přiměrić.

Z přidatkami Firefox funkcije přidać

Přidatki su małe nałoženja, kotrež móžeće instalować, zo bychu wam funkcije k dispoziciji stajili, kotrež trjebaće abo chceće.

 1. Klikńće na menijowe tłóčatko Fx57menu New Fx Menu a wubjerće Přidatki Fx57Addons-icon Přidatki. Zrjadowak přidatkow so wočini.

 2. Wubjerće w rajtarku zrjadowaka přidatkow wotrězk Přidatki wobstarać.
 3. Zo byšće wjace informacijow wo předstajenym rozšěrjenju abo předstajenej drasće widźał, klikńće na nje. Móžeće potom na zelene tłóčatko K Firefox přidać kliknyć, zo byšće rozšěrjenje abo drastu instalował.
  • Z pomocu pytanskeho pola horjeka móžeće tež wěste přidatki pytać. Móžeće potom někajke namakane přidatki z tłóčatkom Instalować instalować.
   Zrjadowak přidatkow přidatki wobstarać fx47 Addon1 29 Mac Addon2 29 Mac Addon1 29 Lin Addon2 29 Lin
 4. Firefox sćehnje požadany přidatk a prosy was snano wobkrućić, zo chceće jón instalować.
 5. Klikńće na Nětko znowa startować, jeli to so zjewi. Waše rajtarki budu so składować a po znowastartowanju wobnowjeć.
 1. Klikńće na menijowe tłóčatko Fx57menu New Fx Menu a wubjerće Přidatki Fx57Addons-icon Přidatki. Zrjadowak přidatkow so wočini.

 2. Wubjerće w rajtarku zrjadowaka přidatkow wotrězk Přidatki wobstarać.
 3. Zo byšće předstajeny přidatk instalował, klikńće na šěre tłóčatko, kotrež so potom zeleni. Zo byšće přidatk wotinstalował, kotryž sće runje instalował, klikńće hišće raz na tłóčatko.
  Přidatki wobstarać fx50 win Fx48-GetAddons-Linux

Deleka na lisćinje předstajenych přidatkow jetłóčatko Wobhladajće sej dalše přidatki!, na kotrež móžeće kliknyć. Budźe was k addons.mozilla.org wjesć, hdźež móžeće za wěstymi přidatkami pytać.

Zo byšće wjace wo přidatkach zhonił, hlejće Přidatki namakać a instalować, zo bychu Firefox přiměrili.

Pokiw: Někotre přidatki placěruja po instalaciji tłóčatko w symbolowej lajsće. Móžeće je wotstronić abo do menija přesunyć, jeli chceće – hlejće Wodźenske elementy, tłóčatka a symbolowe lajsty w Firefox přiměrić.

Firefox synchrony dźeržeć

Mějće přistup na swoje zapołožki, historiju, hesła a wjace ze wšěch gratow.

 1. Załožće najprjedy konto Firefox:
  • Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu a wubjerće Pola sync přizjewić a slědujće instrukcijam, zo byšće swoje konto załožił.
  Pola Sync přizjewić Sync in menu Linux
 2. Přizjewće so potom prosće, zo byšće so z druhim gratom zwjazał.

Za podrobne instrukcije hlejće Kak zarjaduju Sync na swojim ličaku?

Pomoc sej wobstarać

Jeli maće dalše prašenja abo pomoc wo Firefox trjebaće, sće na prawym websydle.

 • Tute sydło ma sta nastawkow, na kotrychž za kóžde z wašich prašenjow wo Firefox wotmołwu namakaće.
Wobstarajce sej pomoc

Tutón nastawk so wam - kaž wšě nastawki pomocy Firefox - zwjetša wot dobrowólnikow k dispoziciji staja, kotřiž njewotwisnosć a zasadu wočinjeneho žórła Mozilla podpěruja. Přehladujće njewotwisnje!

// Tući lubi ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać: milupo. Móžeće tež pomhać - zhońće, kak.

Je tutón nastawk wužitny był? Prošu čakajće…

Dobrowólnik za pomoc Mozilla