Nastajenja Firefox za rozrisowanje problemow wróćo stajić

Wróćostajenje nastajenjow (skalěrowanje, rajtarki, priwatnosć, syć, zaklučowanje, aktualizacije, cilowe rjadowaki sćehnjenjow atd.) je jedna z wjele metodow, kotrež móža wužitne być, zo by problemy Firefox rozrisało. Wujasnimy dwě wašni postupowanja, z kotrymajž móžeće to činić.

Metoda 1: Firefox na jeho wuchadny staw wróćo stajić

Pokiw: Hdyž funkciju Wobnowić wužiwaće, budu so waše zapołožki, waša přehladowanska historija, waše wočinjene rajtarki, waše wokna, waše hesła, waše placki a waše daty awtomatiskeho wudospołnjenja formularow składować. Waše rozšěrjenja a drasty wšak so wotstronja a waše nastajenja so wróćo staja.Hdyž funkciju Wróćo stajić wužiwaće, budu so waše zapołožki, waša přehladowanska historija, waše wočinjene rajtarki, waše wokna, waše hesła, waše placki a waše daty awtomatiskeho wudospołnjenja formularow składować. Waše rozšěrjenja a drasty wšak so wotstronja a waše nastajenja so wróćo staja.Hdyž funkciju Wróćo stajić wužiwaće, budu so waše zapołožki, waša přehladowanska historija, waše hesła, waše placki a waše daty awtomatiskeho wudospołnjenja formularow składować. Waše rozšěrjenja a drasty wšak so wotstronja; wočinjene rajtarki, wokna a rajtarkowe skupiny njebudu so składować, a waše nastajenja so wróćo staja. Dalše informacije.

 1. Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu a potom na prašak Help-29 za pomoc.
 2. Wubjerće z menija Pomoc Informacije za rozrisowanje problemow.
  Jeli nimaće přistup na meni Pomoc, zapisajće about:support do swojeho adresoweho pola, zo byšće stronu Informacije za rozrisowanje problemow wočinił.
 3. Klikńće na tłóčatko Firefox wobnowić horjeka naprawo na stronje Informacije za rozrisowanje problemow.
  Refresh 35 Win Refresh 35 Mac Refresh 35 Lin
 4. Zo byšće pokročował, klikńće na Firefox wobnowić we wobkrućenskim woknje, kotrež so wočinja.
 5. Firefox so začini, zo by so wobnowił. Hdyž je hotowy, wokno lisćinu wašich importowanych datow pokaza. Klikńće na Dokónčić a Firefox so wočini.
Pokiw: Dalše tłóčatko Firefox wobnowić je we woknje wěsteho modusa Firefox, jeli njemóžeće Firefox normalnje startować. Jeli njemóžeće tłóčatko Firefox wobnowić w swojej wersiji Firefox namakać, móžeće tež nowy profil załožić, zo byšće manuelne wobnowjenje přewjedł. Hlejće Instrukcije kaž móžeće nowe profil załožić.

Metoda 1: Firefox wobnowić

Pokiw: Hdyž funkciju Wobnowić wužiwaće, budu so waše zapołožki, waša přehladowanska historija, waše wočinjene rajtarki, waše wokna, waše hesła, waše placki a waše daty awtomatiskeho wudospołnjenja formularow składować. Waše rozšěrjenja a drasty wšak so wotstronja a waše nastajenja so wróćo staja.Hdyž funkciju Wróćo stajić wužiwaće, budu so waše zapołožki, waša přehladowanska historija, waše wočinjene rajtarki, waše wokna, waše hesła, waše placki a waše daty awtomatiskeho wudospołnjenja formularow składować. Waše rozšěrjenja a drasty wšak so wotstronja a waše nastajenja so wróćo staja.Hdyž funkciju Wróćo stajić wužiwaće, budu so waše zapołožki, waša přehladowanska historija, waše hesła, waše placki a waše daty awtomatiskeho wudospołnjenja formularow składować. Waše rozšěrjenja a drasty wšak so wotstronja; wočinjene rajtarki, wokna a rajtarkowe skupiny njebudu so składować, a waše nastajenja so wróćo staja. Dalše informacije.

 1. Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu a potom na prašak Help-29 za pomoc.
 2. Wubjerće z menija Pomoc Informacije za rozrisowanje problemow.
  Jeli nimaće přistup na meni Pomoc, zapisajće about:support do swojeho adresoweho pola, zo byšće stronu Informacije za rozrisowanje problemow wočinił.
 3. Klikńće na tłóčatko Firefox wobnowić horjeka naprawo na stronje Informacije za rozrisowanje problemow.
  Refresh 35 Win Refresh 35 Mac Refresh 35 Lin
 4. Zo byšće pokročował, klikńće na Firefox wobnowić we wobkrućenskim woknje, kotrež so wočinja.
 5. Firefox so začini, zo by so wobnowił. Hdyž je hotowy, wokno lisćinu wašich importowanych datow pokaza. Klikńće na Dokónčić a Firefox so wočini.
Pokiw: Dalše tłóčatko Firefox wobnowić je we woknje wěsteho modusa Firefox, jeli njemóžeće Firefox normalnje startować. Jeli njemóžeće tłóčatko Firefox wobnowić w swojej wersiji Firefox namakać, móžeće tež nowy profil załožić, zo byšće manuelne wobnowjenje přewjedł. Hlejće Instrukcije kaž móžeće nowe profil załožić.

Metoda 2: Dataje nastajenjow Firefox zhašeć

Klikńće horjeka we woknje Firefox na tłóčatko Firefox, dźiće k menijej PomocKlikńće na menijowej lajsće na meni PomocKlikńće horjeka we woknje Firefox na meni Pomoc a wubjerće Ze znjemóžnjenymi přidatkami znowa startować.... Firefox startuje potom z dialogom wěsteho modusa.
Kedźbu: Móžeće Firefox tež we wěstym modusu startować, hdyž tastu stłóčenu dźeržiće, mjeztym zo Firefox startujeće.tastu alt ⌥ stłóčenu dźeržiće, mjeztym zo Firefox startujeće.Firefox skónčiće a potom do swojeho terminala dźeće a firefox -safe-mode zapodaće.
Dyrbiće snano instalacisku šćežku Firefox podać (na př. /usr/lib/firefox)
Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu , potom na prašak Help-29 a wubjerće Ze znjemóžnjenymi přidatkami znowa startować.... Firefox startuje potom z dialogom wěsteho modusa.
Kedźbu: Móžeće Firefox tež we wěstym modusu startować, hdyž tastu stłóčenu dźeržiće, mjeztym zo Firefox startujeće.tastu alt ⌥ stłóčenu dźeržiće, mjeztym zo Firefox startujeće.Firefox skónčiće a potom do swojeho terminala dźeće a firefox -safe-mode zapodaće.
Dyrbiće snano instalacisku šćežku Firefox podać (na př. /usr/lib/firefox)

 1. Klikńće, zo byšće hóčku do kašćika pódla Wšě wužiwarske nastajenja na standard Firefox wróćo stajić zasadźił.

  89a0533be70261469542ad18a5b0fa00-1259976432-945-1.png


  89a0533be70261469542ad18a5b0fa00-1256947708-467-1.png
 2. Zo byšće swoje změny nałožił, klikńće na Změny činić a znowa startować.

Firefox budźe z wašimi standardnymi nastajenjemi znowa startować.

 1. Klikńće horjeka we woknje Firefox na tłóčatko Firefox, dźiće k menijej Pomoc Klikńće na menijowej lajsće na meni PomocKlikńće horjeka we woknje Firefox na meni Pomoc a wubjerće Informacije wo rozrisowanju problemow. Rajtark za informacije wo rozrisowanju problemow so wočinic.Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu , potom na prašak Help-29 a wubjerće Informacije wo rozrisowanju problemow. Rajtark za informacije wo rozrisowanju problemow so wočini.

 2. Klikńće pod wobłukom Zakłady nałoženja na Rjadowak pokazaćRjadowak wočinićW Finder pokazaćRjadowak wočinić. Wokno z wašimi profilowymi datajemiwašim profilowym rjadowakom so wočini.
 3. Pokiw: Jeli njemóžeće Fire​fox wočinjeć abo wužiwać, sćěhujće instrukcije w nastawku Namakajće swój profil, bjeztoho, zo by Firefox wočinił.
 4. Klikńće horjeka we woknje Firefox na tłóčatko Firefox a wubjerće potom SkónčićKlikńće horjeka we woknje Firefox na meni Dataja a wubjerće potom SkónčićKlikńće na menijowej lajsće na meni Firefox a wubjerće Firefox skónčićKlikńće horjeka we woknje Firefox na meni Dataja a wubjerće Skónčić.

  Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu a potom na symbol „Firefox skónčić“„Firefox skónčić“ Close 29 .

 5. Pytajće a zhašejće dataju prefs.js (abo přemjenujće ju, na přikład do prefs.jsOLD, zo byšće staru dataju jako zawěsćenje wobchował). Jeli wjacore dataje namakaće, dataju prefs.js.moztmp abo dataju user.js, zhašejće (abo přemjenujće) je tež.
 6. Móžeće nětko profilowy rjadowak začinić a Firefox startować.
// Tući lubi ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać: milupo. Móžeće tež pomhać - zhońće, kak.

Je tutón nastawk wužitny był? Prošu čakajće…

Dobrowólnik za pomoc Mozilla