Nastajenja za start, startowu stronu, rajtarki a sćehnjenja

Tutón nastawk so hižo njewothladuje, jeho wobsah móhł tuž zestarjeny być.

Tutón nastawk wopisuje nastajenja wotrězka Powšitkowny strony NastajenjaNastajenja Mozilla Firefox.

Z wotrězkom Powšitkowny móžeće:

 • Firefox jako standardny wobhladowak postajić a nastajić, hač so při startowanju přepruwuje, hač Firefox je standardny wobhladowak abo nic.
 • nastajić, kotre strony Firefox pokazuje, hdyž swój wobhladowak startujeće abo na symbol startoweje strony kliknjeće
 • nastajić, što Firefox ma činić, hdyž so dataje sćahuja
 • swoje nastajenja za rajtarki rjadować

Fx46-GeneralPanel

Fx47-GeneralPanel

Fx47GeneralPanel

Fx50GeneralPanel-Win7 Fx50GeneralPanel-Linux

Start

 • Přeco kontrolować, hač Firefox je waš standardny wobhladowak: Wubjerće tute nastajenje, jeli chceće při startowanju přepruwować, hač Firefox je standardny wobhladowak. Jeli Firefox je waš standardny wobhladowak, so zawěsćuje, zo Firefox so wužiwa, hdyžkuli nałoženje pospytuje webstronu zwobraznjeć.

Sćehnjenja

 • Dataje składować do:
  Jeli tute nastajenje je wubrane, budźe Firefox wšě sćehnjenja awtomatisce do podateho rjadowaka składować (na přikład na desktop abo do wašeho sćehnjenskeho rjadowaka). Zo byšće rjadowak změnił, klikńće na Přepytać…Wubrać….
 • Přeco so prašeć, hdźež so maja dataje składować:
  Jeli tute nastajenje je wubrane, budźe was Firefox prosyć, rjadowak za kóžde sćehnjenje wubrać, kotrež chceće składować.

Rajtarki

 • Strg+Tab přeběža rajtarki po aktualnje wužiwanym porjedźe: Wubjerće tute nastajenjenastajenje, jeli chceće tastowu skrótšenku Strg + Tab wužiwać, zo byšće rajtarki po porjedźe přeběžał, kaž sće sej je wobhladał, město zo bychu so waše rajtarki we woknje Firefox jewili.

 • Nowe wokna w nowym rajtarku wočinić: Tute nastajenjenastajenje wodźi, hač wotkazy z druhich nałoženjow abo webstronow, kotrež proša wo to, so w nowych woknach wočinić, so w nowym woknje abo w nowym rajtarku w aktualnym woknje wočinja.
Kedźbu: Jeli chceće strony w nowych rajtarkach wočinić, budźe Firefox tute nastajenjenastajenje ignorować a nowe wokno wot wotkaza wočinić, jeli je awtor strony podał, zo nowe wokno ma wěstu wulkosć, dokelž někotre strony dadźa so jenož z wěstej wulkosću korektnje zwobraznić.
 • (Jeli trjechi) Warnować, hdyž so wjacore rajtarki začinjeja: Tute nastajenjenastajenje so jenož pokazuje, jeli sće warnowanski dialog znjemóžnił, kotryž Firefox pokazuje, zo by waš wuběr wobkrućił, zo ma wokno z wjacorymi rajtarkami začinić (kotrež so deleka pokazuje). Stajće hóčku před tute nastajenjenastajenje, zo byšće warnowanje zaso zmóžnił, zo byšće wobešoł, zo so mylnje cyłe wokno začinja, hdyž chceće jenož aktualny rajtark začinić.
začinjenje rajtarkow wobkrućić fx48
Kedźbu: Tute nastajenje so na warnowanje njewuskutkuje, hdyž druhe rajtarki we woknje začinjeće.
 • (Jeli trjechi) Warnować, hdyž móhło wočinjenje wjacorych rajtarkow Firefox spomalić: Tute nastajenjenastajenje so jenož pokazuje, jeli sće warnowanski dialog znjemóžnił, kotryž Firefox pokazuje, zo by waš wuběr wobkrućił, zo so wjacore rajtarki naraz wočinjeja. Stajće hóčku před tute nastajenjenastajenje, zo byšće warnowanje zaso zmóžnił, zo byšće wobešoł, zo so mylnje Firefox spomaluje, mjeztym zo so wjele rajtarkow začituje.
 • Rajtarki njezačitać, doniž njejsu wubrane: Firefox budźe aktiwny rajtark jenož začitować, hdyž so startuje abo waše předchadne posedźenje wobnowja. To móže start pospěšić, jeli wjele rajtarkow wobnowjeće. Druhe wočinjene rajtarki budu so hakle začitować, hdyž na nje kliknjeće.
 • Hnydom na wotkaz přepinać, kotryž bu w nowym rajtarku wočinjeny: Hdyž ze srjedźnej tastu na webwotkaz kliknjeće (abo tastu Strgcmd ⌘ stłóčenu dźeržeće, mjeztym zo z lěwej tastu myški kliknjeće), so strona w nowym rajtarku wočini. Ta strona so njepokazuje a so jenož w pozadkowym rajtarku začituje. Zmóžńće tute nastajenjenastajenje, zo byšće stronu w prědkowym rajtarku začitował a pokazował.
 • Rajtarkowe přehlady we Windowsowej nadawkowej lajsće pokazać:

Hdyž pokazowak nad symbol Firefox w nadawkowej lajsće Winodws pohibujeće, budźe Windows přehlad wokna Firefox pokazować. Hdyž tute nastajenje je zmóžnjene, budźe Windows separatny přehlad za kóždy rajtark pokazować.

// Tući lubi ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać: milupo. Móžeće tež pomhać - zhońće, kak.
Dobrowólnik za pomoc Mozilla