Firefox přewjele składa (RAM) wužiwa

Druhdy Firefox chětre resursy trjeba, zo by webwobsah sćahnył, předźěłał a pokazał. Jeli fazy trajneho přetrjebowanja wjele resursow nazhoniće, mjeztym zo Firefox wužiwaće, tutón nastawk wam někotre móžmosće za přepruwowanje skići.

 • CPU (Central Processing Unit, centralna předźěłowanska jednotka) je „mozy“ ličaka.
 • RAM (Random Access Memory, skład za direktny přistup) abo dźěłowy skład wašemu ličakej pomha, wjacore nadawki w samsnym času wuwjesć.
 • Hdyž waše systemowe resursy su wućežene, móžetej so wukon a stabilita ličaka haćić.
 • Wotwisujo wot wašeho dźěłoweho systema, móžeće přetrjebu resursow z wěstymi nastrojemi přepruwować a dohladować. Hlejće wotrězk Přidatne nastroje za rozrisowanje problemow wužiwać deleka za dalše informacije.
Pokiw: Jeli wukonowe daty sćeleće, Mozilla daty hromadźi, mjez nimi wužiwanje dźěłoweho składa a CPU, kotrež pomhaja, Firefox w přichodnych wersijach polěpšić.

Na najnowšu wersiju aktualizować

Najnowša wersija Firefox móže wukonowe polěpšenja wobsahować. Firefox na najnowšu wersiju aktualizować.

Firefox znowa startować

Firefox móže wjace systemowych resursow přetrjebać, hdyž je za dołhi čas wočinjeny. Nuzowe rozrisanje za to je prawidłowne znowastartowanje Firefox. Móžeće Firefox tak konfigurować, zo waše rajtarki a wokna składuje, zo byšće Firefox tak znowa startujeće kaž sće jón wopušćił. Hlejće Předchadne posedźenje zaso wobnowić - waše najnowše rajtarki a wokna zaso pokazać za podrobnosće.

Resursy přetrjebowace rozšěrjenja drasty znjemóžnić

Rozšěrjenja a drasty móža zawinować, zo Firefox wjace systemwowych resursow hač w normalnym padźe přetrjebuje.

Zo byšće postajił, hač rozšěrjenje abo drasta zawinuje, zo Firefox přewjele resursow přetrjebuje, startujće Firefox w jeho wěstym modusu a wobkedźbujće přetrjebanje jeho dźěłoweho składa a CPU. Rozšěrjenja a drasty so we wěstym modusu znjemóžnjeja; hdyž tuž njesnadne polěpšenje pytnjeće, móžeće spytać, rozšěrjenja znjemóžnić abo wotinstalować.

Wobćežny wobsah schować

Wjele webstronow ma wobsah, kotryž njetrjebaće a kotrež wšak systemowe resursy přetrjebuje, zo bychu swój wobsah pokazali. Zatwarjene blokowanje wobsaha Firefox móže pomhać, resursy zalutować, zadźěwajo začitanju slědowaceho wobsaha třećich poskićowarjow. Hlejće nastawk Content blockingPolěpšeny slědowanski škit za podrobnosće.

Někotre rozšěrjenja wam zmóžnjeja, njetrěbny wobsah blokować, na přikład:

 • Adblock Plus a uBlock Origin wam zmóžnjetej, wabjenje na websydłach schować.
 • NoScript wam zmóžnja, skripty, kotrež na websydłach běža, po wosobinskim dobrozdaću zmóžnić abo znjemóžnić.

Hardwarowe pospěšenje Flash přepruwować

Jeli tykač Adobe Flash Player je instalowany, rysowanje wobsaha Flash da so přez hardwaru pospěšić. To móže přetrjebanje resursow z přisłušnej grafikowej kartu pomjeńšić.

 1. Nawigujće k stronje, kotraž widejo Flash pokazuje.
 2. Klikńće z praweju tastuDźeržće tastu ctrl tłóčenu, mjeztym zo na widejowy wothrawak kliknjeće a klikńće na Einstellungen… w kontekstowym meniju. Wobrazowka nastajenjow Adobe Flash Player so wočini.
 3. Klikńće na symbol deleka we woknje nastajenjow Adobe Flash Player, zo byšće wokno „Anzeige“ wočinił.
 4. Kontrolujće, hač nastajenje Hardwarebeschleunigung aktivieren je wubrane.
 5. Klikńće na tłóčatko Schließen, zo byšće wokno nastajenjow Adobe Flash Player začinił.

Mjenje rajtarkow wužiwać

Kóždy rajtark Firefox trjeba, zo by webstronu w dźěłowym składźe składował. Jeli husto maće wjace hač 100 rajtarkow wočinjene, rozwažće wužiwanje mechanizma z nišej ćežkosću, zo byšće strony we wóčku wobchował, kotrež chceće pozdźišo čitać abo z kotrymiž chceće dale dźěłać:

Hardwarowe pospěšenje Firefox přepruwować

Hardwarowe pospěšenje Firefox we wjele padach přetrjebu dźěłoweho składa a CPU zniža. Přepruwujće we wukonowych nastajenjach Firefox, hač hardwarowe pospěšenje je zmóžnjene. Přeswědčće so, hač swoje grafikowe ćěrjaki su aktualne.

Limit wobsahoweho procesa redukować

Z multiprocesowym Firefox, tež mjenowanym electrolysis abo e10s, Firefox za powyšenu wěstotu a polěpšeny wukon webwobsah za wšě rajtarki separatnje wot hłowneho procesa Firefox wuwjedźe. Wužiwanje wjacorych wobsahowych procesow móže wukon a hišće wjace powyšić a wuskutk spadow wobsahoweho procesa mimiměrować. Móžeće wukonowe nastajenja Firefox změnić, zo byšće limit wobsahoweho procesa změnił.

Fx66BetaSettings-Performance

Móžeće mjez jednym wobsahowym procesom a wosom wobsahowymi procesami nastajić. Standard je wosom. Wjace wobsahowych procesow móže wukon polěpšić, hdyž wjacore rajtarki wužiwaće, wužiwa wšak tež wjace dźěłoweho składa. Móžeće ličbu wobsahowych procesow redukować, jeli waš ličak ma přemało dźěłoweho składa.

Druhe nałoženja začinić

Hdyž wjele nałoženja w samsnym času běži, móža so waš ličak a druhe nałoženja spomałšić. Začińće někotre z njetrěbnych nałoženjow, zo byšće systemowe přetrjebu redukował.

Dataju content-prefs.sqlite zhašeć

Firefox waše daty w rozdźělych datajach we wašim profilowym rjadowaku składuje. Dataja, kotraž so za składowanje jednotliwych nastajenjow websydłow wužiwa, móhła wobskodźena być. Jeli tu dataju zhašeće (abo přemjenujeće), so nastajenja skalowanskeho schodźenka wróćo staja, ale CPU-přetrjebanje móhło padać.

  • Klikńće na menijowe tłóčatko Fx57menu , potom na Pomoc a wubjerće Informacije za rozrisowanje problemow.Wubjerće z menija Pomoc Informacije za rozrisowanje problemow. Rajtark Informacije za rozrisowanje problemow so wočini.
  • Klikńće pod wobłukom Zakłady nałoženja pódla profiloweho rjadowakarjadowaka na Rjadowak wočinićW Finder pokazaćRjadowak wočinić. Wokno so wočini, kotrež waš profilowy rjadowak wobsahuje. Waš profilowy rjadowak so wočini.
  Pokiw: Jeli njemóžeće Firefox wočinjeć abo wužiwać, slědujće instrukcijam w nastawku Namakajće swój profil, bjeztoho, zo by Firefox wočinił.
 1. Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu a wubjerće SkónčićQuit Close 29 .

  Klikńće na meni Firefox Fx57Menu a wubjerće Skónčić.Klikńće na meni Firefox horjeka na wobrazowce a wubjerće Firefox skónčić.Klikńće na meni Firefox Fx57Menu a wubjerće Skónčić.

 2. Zhašejće dataju content-prefs.sqlite w profilowym rjadowaku. Wutwori so znowa přichodny raz, hdyž Firefox startujeće.

Firefox wobnowić

Funkcija Firefox wobnowić móže wjele problemow rozrisać, hdyž profil Firefox na jeho standardny staw wróćo stajeće, mjeztym zo so waše najwažniše informacije składuja. Hlejće Firefox wobnowić - přidatki a nastajenja wróćo stajić za podrobnosće.

Přidatne nastroje za rozrisowanje problemow wužiwać

Je wjele nastroje za rozrisowanje problemow, kotrež dadźa so w Firefox kaž tež na wašim dźěłowym systemje wužiwać, zo bychu problemy z powyšenej přetrjebu systemowych resursow rozrisali.

Nastroje Firefox

 • Zrjadowak nadawkow Firefox (nic k zaměnjenju ze zrjadowakom nadawkow Windows) je wulkotny nastroj, zo byšće hladał, kotre rajtarki a rozšěrjenja najwjace systemowycch resursow wužiwaja.
 • Strona about:memory wam zmóžnja, wěste problemy nastupajo dźěłowy skład rozrisać (na přikład tajke, kotrež websydło, rozšěrjenje, drasta atd. zawinuje) a druhdy móže jeje tłóčatko Minimize memory usage pomhać, přetrjebu dźěłoweho składa hnydom znižić. Za nawod wo wužiwanju about:memory wopytajće about:memory.
 • Samo hdyž programowar njejsće, móžeće spytać, někotre druhe nastroje a pokiwy, kotrež wuwiwarjo Firefox wužiwaja, zo bychu za składowymi dźěrami pytali.

Nastroje dźěłoweho systema

 • Hačrunjež nic distribucija Linux jón wobsahuje, ma najwjace wersijow Linux grafiski resursowy monitor, němsce „Ressourcenanzeige“. Mjenuje so husto systemowy monitor, ale su tež druhe mjeno za to.
 • Přikaz top w terminalu lisćinu aktiwnych procesow a jich přetrjebu systemowych resursow pokaza.
WARNOWANJE: Je wjele programow, kotrež lubja wukon wašeho ličaka powyšić. Budźće kedźbny, hdyž softwaru třećich poskićowarjow instalujeće a wužiwajće jenož softwaru z dobrym mjenom z oficielneho žórła.

Ličakej RAM přidać

Jeli sće wšě pokiwy předchadnych wotrězkow wučerpał a přetrjeba dźěłoweho składa je hišće přebliska k maksimumej, je čas, wašemu ličakej wjace składa přidać. Přidawanje RAM mócny wukonowy stork přinjese.

Waš ličak přetwarić

Jeli sće wšě pokiwy předchadnych wotrězkow wučerpał a hišće přewysoku přetrjebu systemowych resursow maće, je čas waš ličak přetwarić. Dokelž technologija pokročuje, je softwara dale a naročniša a wužaduje sej bóle wukonliwe ličaki, zo by efektiwnje fungowała.

Je tutón nastawk wužitny był?

Prošu čakajće…

Slědowacy wulkotni ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosće a dźělće swoju kompetencu z druhimi. Wotmołwće na prašenja a polěpšće našu wědowu datowu banku.

Dalše informacije