Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

bookmark from right click on web page not offering folder options

  • 1 απάντηση
  • 4 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 10 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

Normally, when I want to bookmark a webpage, I right click on web page and select "bookmark this page", then additional selection choices come up allowing me to choose the save folder options, changing the description properties of the website, etc. For several days all options no longer occur - i.e. when I right click, I choose "bookmark this page" and it simply saves to the bottom of the default list. I've since rebooted thinking that might cure it but to no avail. I've checked under /tools/options but cannot seem to find a cure. Please help. I am running Firefox 3.5.9 w/ Windows XP sp3.

I just started using Charter cable - maybe the extensions it installed caused the problems. See list below.

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Επιλεγμένη λύση