Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

outlook events gives error message when loading

  • 2 απαντήσεις
  • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 21 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer

more options

following is displayed when trying to use outlook calander


UTC Date: 2023-07-04T21:00:51.275Z Client Id: C3E60020F4B249899ABFC76C354EA8EF Session Id: 2839c094-3516-4d34-9788-94a7d43e40e5 Client Version: 20230623002.12 BootResult: cdnError Failed resource: https://res.cdn.office.net/owamail/20230623002.12/scripts/owa.CalendarBoot.m.js Back Filled Errors: Unhandled Rejection: ChunkLoadError: Loading chunk 917352 failed. (error: https://res-h3.public.cdn.office.net/owamail/20230623002.12/scripts/owa.CalendarBoot.m.js):undefined|Unhandled Rejection: ChunkLoadError: Loading chunk 917352 failed. (error: https://res-h3.public.cdn.office.net/owamail/20230623002.12/scripts/owa.CalendarBoot.m.js):undefined|Unhandled Rejection: ChunkLoadError: Loading chunk 917352 failed. (error: https://res-h3.public.cdn.office.net/owamail/20230623002.12/scripts/owa.CalendarBoot.m.js):undefined|Unhandled Rejection: ChunkLoadError: Loading chunk 917352 failed. (error: https://res-h3.public.cdn.office.net/owamail/20230623002.12/scripts/owa.CalendarBoot.m.js):undefined|Unhandled Rejection: ChunkLoadError: Loading chunk 917352 failed. (error: https://res.cdn.office.net/owamail/20230623002.12/scripts/owa.CalendarBoot.m.js):undefined|undefined:undefined|undefined:undefined|undefined:undefined|undefined:undefined|undefined:undefined err: Error: Failed to load javascript. esrc: Script et: ClientError estack: onLoadFailed@https://res-h3.public.cdn.office.net/owamail/20230623002.12/scripts/owa.mailindex.js:2:16447 604191/importModule/this.promise</<@https://res-h3.public.cdn.office.net/owamail/20230623002.12/scripts/owa.mailindex.js:2:15212 </p>

following is displayed when trying to use outlook calander UTC Date: 2023-07-04T21:00:51.275Z Client Id: C3E60020F4B249899ABFC76C354EA8EF Session Id: 2839c094-3516-4d34-9788-94a7d43e40e5 Client Version: 20230623002.12 BootResult: cdnError Failed resource: https://res.cdn.office.net/owamail/20230623002.12/scripts/owa.CalendarBoot.m.js Back Filled Errors: Unhandled Rejection: ChunkLoadError: Loading chunk 917352 failed. (error: https://res-h3.public.cdn.office.net/owamail/20230623002.12/scripts/owa.CalendarBoot.m.js):undefined|Unhandled Rejection: ChunkLoadError: Loading chunk 917352 failed. (error: https://res-h3.public.cdn.office.net/owamail/20230623002.12/scripts/owa.CalendarBoot.m.js):undefined|Unhandled Rejection: ChunkLoadError: Loading chunk 917352 failed. (error: https://res-h3.public.cdn.office.net/owamail/20230623002.12/scripts/owa.CalendarBoot.m.js):undefined|Unhandled Rejection: ChunkLoadError: Loading chunk 917352 failed. (error: https://res-h3.public.cdn.office.net/owamail/20230623002.12/scripts/owa.CalendarBoot.m.js):undefined|Unhandled Rejection: ChunkLoadError: Loading chunk 917352 failed. (error: https://res.cdn.office.net/owamail/20230623002.12/scripts/owa.CalendarBoot.m.js):undefined|undefined:undefined|undefined:undefined|undefined:undefined|undefined:undefined|undefined:undefined err: Error: Failed to load javascript. esrc: Script et: ClientError estack: onLoadFailed@https://res-h3.public.cdn.office.net/owamail/20230623002.12/scripts/owa.mailindex.js:2:16447 604191/importModule/this.promise</<@https://res-h3.public.cdn.office.net/owamail/20230623002.12/scripts/owa.mailindex.js:2:15212

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Hi miltonsn27,

I understand that you're experiencing an issue with Outlook events giving an error message. Based on the information you provided, it seems that there is a problem with loading a specific JavaScript resource related to the CalendarBoot functionality. The error message indicates that chunk 917352 failed to load, causing the script to fail.

To troubleshoot this issue, I would recommend the following steps:

Clear your browser cache: Go to the Firefox menu, click on "Options," select "Privacy & Security," and under the "Cookies and Site Data" section, click on "Clear Data." Make sure to check the box for "Cached Web Content" and click "Clear."

Disable browser extensions: Sometimes, conflicting browser extensions can cause issues. Try disabling any extensions you have installed and see if the problem persists.

Update Firefox: Make sure you're using the latest version of Firefox. Go to the Firefox menu, click on "Help," and select "About Firefox." If an update is available, follow the prompts to install it.

Try a different browser: If the issue persists, try accessing Outlook events in a different browser to see if the problem is specific to Firefox.

If none of these steps resolve the issue, it may be helpful to provide additional information such as the specific version of Outlook you're using, any recent changes or updates to your system, and any other error messages or symptoms you're encountering. This will assist in further troubleshooting and providing a more specific solution.

I hope this helps! Let me know if you have any further questions or if there's anything else I can assist you with.

Best regards, Suram Firefox Support Forum Volunteer

more options

If you try to open that first script link in a new tab, will it display? The expected result is a wall of text (script code):

https://res.cdn.office.net/owamail/20230623002.12/scripts/owa.CalendarBoot.m.js

If it doesn't display, does Firefox show an error message or any other clues about the problem?