Zmólkowu powěźeńku „Wěsty zwisk njemóžno“ wótpóraś

Jolic Firefox njama pśistup na wěste sedło (sedło, kótaregož URL zachopina se z prefiksom https), buźośo zmólkowy bok z nadpismom Wěsty zwisk njemóžno wiźeś, a powěźeńku wó toś tej zmólce. Toś ten nastawk někotare z toś tych zmólkowych powěźeńkow wopišo.

Zwisk njedajo se nawězaś

Gaž websedło, ku kótaremuž se woglědujośo, wopytujo wěstu komunikaciju mjazy wašym licadłom a websedłom nawězowaś, pśespytujo Firefox tiś ten wopyt, aby zawěsćił, až certifikat a metoda, kótaruž websedło wužywa, stej napčawdu wěstej.

Někotare websedła wopytuju zestarjone (wěcej njewěste) TLS-mechanizmy wužywaś, aby swój zwisk zawěsćił. Firefox was pśez to šćita, až nawigaciji k takim sedłam zajźujo, jolic jo problem z wěstym nawězowanim zwiska. Gaž se to stawa, buźośo zmólkowy bok wiźeś, z móžnosću, Mozilla zmólku k wěsći daś.

Wěsty zwisk njemóžno k wěsći daś

Jolic na toś ten problem starcyjośo, stajśo se z wobsejźarjami websedła do zwiska a pšosćo jich, jich TLS-wersiju na wersiju aktualizěrowaś, kóatarž jo hyšći aktualna a hyšći wěsta.

Certifikatowe warnowanja

Firefox certifikaty na wěstych websedłach wužywa, aby zawěsćił, až se waše informacije wótglědanemu dostawarjeju sćelu a njewótsłuchuju.

Certifikat njebuźo płaśiwy až do (datum)

(mjeno sydła) wužywa njepłaśiwy wěstotny certifikat. Certifikat njejo dowěry gódny, dokulaž wudawarski certifikat jo pśepadnjony. Certifikat njebuźo płaśiwy až do (datum). (Zmólkowy kod: sec_error_expired_issuer_certificate)

Toś ta zmólka móžo nastaś, jolic zeger wašogo licadła ma wopacny datum. W takim paźe datum, kótaryž se w zmólkowej powěźeńce pokazujo, jo w zachadnosći. Aby ten problem rozwězał, stajśo swój systemowy zeger na źinsajšny datum a aktualny cas (klikniśo dwójcy na cas w nadawkowej rědce).

Certifikat jo (datum) pśepadnuł

(mě sedła) wužywa njepłaśiwy wěstotny certifikat. Certifikat jo (datum) pśepadnuł. (Zmólkowy kod: sec_error_expired_certificate)

Toś ta zmólka nastawa, gaž certifikacija identity websedła jo pśepadnuła.

Toś ta zmólka móžo nastaś, jolic zeger wašogo licadła ma wopacny datum. W takim paźe datum, kótaryž se w zmólkowej powěźeńce pokazujo, jo w zachadnosći. Aby ten problem rozwězał, stajśo swój systemowy zeger na źinsajšny datum a aktualny cas (klikniśo dwójcy na cas w nadawkowej rědce).

Certifikat jo jano płaśiwy za (mě sedła)

(mě sedła) wužywa njepłaśiwy wěstotny certifikat. Certifikat jo jano płaśiwy za (mě sedła). (Zmólkowy kod: ssl_error_bad_cert_domain)

Toś ta zmólka dajo wam k wěsći, až identifikacija, kótaraž jo se wam wót sedła pśipósłała, jo pópšawem za druge sedło. Lěcrownož něco, kótrež sćelośo, by wěste pśeśiwo wótsłuchowarjam było, dostawaŕ snaź njejo ten, za kótaregož jogo maśo.

Cesta situacija jo, gaž certifikat jo pópšawem za drugi źěl togo samskego sedła. Sćo se na pśikład k https://example.com woglědał, ale certifikat jo za https://www.example.com. Jolic maśo w tom paźe direktny pśistup na https://www.example.com, wy njeby dejałł warnowanje dostaś.

Certifikat njejo dowěry gódny, dokulaž wudawarski certifikat jo njeznaty

(mě sedła) wužywa njepłaśiwy wěstotny certifikat. Certifikat njejo dowěry gódny, dokulaž wudawarski certifikat jo njeznaty. (Zmólkowy kod: sec_error_unknown_issuer)

Dataja cert8.db we wašom profilowem zarědniku jo snaź wobškóźona. Wulašujśo toś tu dataju, mjaztym až Firefox jo zacynjony.

 1. Wócyńśo swój profilowy zarědnik:

  Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox, źiśo k menijoju Pomoc Klikniśo na menijowej rědce na meni PomocKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Pomoc a wubjeŕśo Informacije wó rozwězowanju problemow. Rejtark za informacije wó rozwězowanju problemow se wócynijo.Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu , pótom na pšašak Help-29 a wubjeŕśo Informacije wó rozwězowanju problemow. Rejtark za informacije wó rozwězowanju problemow se wócynijo.

 2. Klikniśo pód wótrězkom Zakłady nałoženja na Zarědnik pokazaśW Finder pokazaśZarědnik wócyniś. Wokno z wašymi profilowymi datajamiwašym profilowym zarědnikom se wócynijo.
 3. Pokaz: Jolic njamóžośo Firefox wócynjaś abo wužywaś, slědujśo instrukcijam w nastawku Namakajśo swój profil, mimo až Firefox se wócynijo.

 4. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox a wubjeŕśo pótom na SkóńcyśKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Dataja a wubjeŕśo pótom SkóńcyśKlikniśo na menijowej rědce na meni Firefox a wubjeŕśo Firefox skóńcyśKlikniśo górjejće we woknje Firefox na meni Dataja a wubjeŕśo Skóńcyś.

  Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a pótom na symbol „Firefox skóńcyś“„Firefox skóńcyś“ Close 29 .

 5. Klikniśo na dataju cert8.db.
 6. Tłocćo cmd ⌘+Entf.
 7. Startujśo Firefox znowego.
  cert8.db se zasej napórajo, gaž Firefox znowego startujośo. To jo normalne.

Certifikat njejo dowěry gódny njeje, dokulaž wudawarski rjeśaz njejo pódany

(mě sedła) wužywa njepłaśiwy wěstotny certifikat. Certifikat njejo dowěry gódny njeje, dokulaž wudawarski rjeśaz njejo pódany. (Zmólkowy kod: sec_error_unknown_issuer)

Jo móžno, až sćo funkciju SSL-skannowanje w swójom wěstotnem programje ako na pśikład ESET abo Bitdefender zmóžnił. Wopytajśo, toś to nastajenje znjemóžniś.

Certifikat njejo dowěry gódny, dokulaž jo se sam pódpisał

(mě sedła) wužywa njepłaśiwy wěstotny certifikat. Certifikat njejo dowěry gódny, dokulaž jo se sam pódpisał. (Zmólkowy kod: sec_error_untrusted_issuer)

abo

(mě sedła) wužywa njepłaśiwy wěstotny certifikat. Certifikat njejo dowěry gódny, dokulaž jo se sam pódpisał. (Zmólkowy kod: sec_error_ca_cert_invalid)

Samosigněrowane certifikaty šćitaju waše daty pśed wótsłuchowarjami, ale njegronje nic wó tom, chto jo dostawaŕ datow. To jo za intranetne websedła nałog, kótarež njejsu zjawnje k dispoziciji.

Certifikat wopśimujo ten samski serijowy numer ako drugi certifikat

Waš certifikat wopśimujo ten samski serijowy numer ako drugi certifikat wudany wót certifikatoweje awtority. Pšosym wobstarajśo se nowy certifikat, kótaryž wopśimujo jasny certifikatowy numer. (Zmólkowy kod: sec_error_reused_issuer_and_serial)

Toś ta zmólka wam warnujo, dokulaž certifikat, kótaryž bok, ku kótaremuž se woglědujośo, wužywa, ma serijowy numer, kótaryž jo z jadnym identiske, kótaryž sćo južo akceptěrował. Toś to warnowanje njedajo se z pomocu slědujuceje metody wobinuś. Za dalšne informacije a za instrukcije wó tom, kak móžośo se toś teje powěźeńki wobinuś, cytajśo nastawk Certificate contains the same serial number as another certificate.

OCSP-serwer njama status za certifikat

Pśi zwězowanju z (mě sedła) jo zmólka nastała. OCSP-serwer njama status za certifikat. (Zmólkowy kod: sec_error_ocsp_unknown_cert)

Jolic toś tu zmólku wiźiśo, glejśo The OCSP server has no status for the certificate.

Warnowanja se wobinuś

Móžośo Firefox instruěrowaś, se toś tych certifikatowych warnowanjow wobinuś. Wy by měł se warnowanja jano wobinuś, jolic sćo se wěsty, až sedło jo pšawne. Pšawne zjawne sedła njebudu was pšosyś to cyniś. Njepłaśiwy certifikat móžo znamje za to byś, až webbok wopytujo was wobšuźiś abo wašu identitu kšadnuś.

 1. Klikniśo na warnowańskem boku na Abo móžośo wuwześe pśidaś….
 2. Klikniśo na Wuwześe pśidaś…. Dialog „Wěstotne wuwześe pśidaś“ se zjewijo.
 3. Klikniśo na Certifikat wobstaraś.
 4. Cytajśo tekst, kótaryž problemy ze sedłom wopisujo.
 5. Klikniśo na Wětotne wuwześe wobkšuśiś, jolic cośo sedłoju dowěriś.

Jo toś ten nastawk wužytny był?

Pšosym cakajśo…

Slědujuce wjelicne luźe su pomogli, toś ten nastawk pisaś:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćo a źělśo swóju kompetencu z drugimi. Wótegrońśo na pšašanja a pólěpšćo našu wědowu datowu banku.

Dalšne informacije