Tykac Java za interaktiwne wopśimjeśe wužywaś

Toś ten nastawk wěcej se njewótwardujo, jogo wopśimjeśe by mógło pótakem zestarjony byś.

Wažny:
Nowa 64-bitowa wersija Firefox za Windows njespóznawa abo njepódpěra toś ten tykac.

Wjele webbokow wužywa aplety Java za interaktiwne wopśimjeśe ako na pśikład graśa online. Nježli až Firefox móžo aplety Java wótgrawaś, musyśo tykac Java pórědnje instalěrowaś a zmóžniś. Java jo programěrowańska rěc, kótaraž móžo na Windows, Mac, Linux a drugich kompjuterowych systemach běžaś. Toś ten nastawk buźo wam pomagaś, Java instalěrowaś abo aktualizěrowaś a w Firefox wužywaś.

Java instalěrowaś abo aktualizěrowaś

Manuelnje instalěrowaś abo aktualizěrowaś

 1. Źiśo k ześěgnjeńskemu bokoju na java.com (nimski).
 2. Klikniśo na tłocašk Kostenloser Java-Download.
 3. Klikniśo na tłocašk Einverstanden und mit kostenlosem Download beginnen, aby instalěrowański program Java do swójogo licadła ześěgnuł.
 4. Gaž ześěgnjenje jo dokóńcone, zacyńśo Firefox.
 5. Wócyńsó ześěgnjonu dataju, aby instalaciju Java startował.

Automatiske aktualizěrowanje

Java za Windows wopśimujo funkciju za awtomatiske aktualizěrowanje, kótaraž pšawidłownje pyta za aktualizacijami a was informěrujo, gaž aktualizacija za instalěrowanje jo k dispoziciji. Móžośo se swóje aktualizěrowańske nastajenja pśez rejtark Update w Java Control Panel woglědaś a změniś a teke manuelnje za aktualizacijami pytaś. Za dalšne informacije glejśo bok pomocy Java Was ist Java-Autoupdate? Wie ändere ich Benachrichtigungseinstellungen?.

Aby se potencielnych wěstotnych zranjobnosćow wobinuło a se rum na twardej plaśe zažarił, wy by měł starše Java-wersije wótwónoźeś, kótarež su hyšći zainstalěrowane. Za dalšne informacije glejśo bok pomocy Java Wie deinstalliere ich Java auf meinem Windows-Rechner?.

Mac OS X 10.6 a starše/for}

Java instalěrujo se ze źěłowym systemom. Aby Java aktualizěrował, glejśo bok Apple Erhalt von Softwareaktualisierungen für den Mac.

Mac OS X 10.7 a nowše

Java njeinstalěrujo se pó standarźe. Aby nejnowšu wersiju Java instalěrował, źiśo k ześěgnjeńskemu bokoju na java.com. Cytajśo bok pomocy Java Wie installiere ich Java für meinen Mac? za systemowe wuměnenja a instalěrowańske instrukcije.

Aby Java aktualizěrował, źiśo k systemowym nastajenjam swójogo źěłowego systema Apple, klikniśo na symbol Java, aby Java Control Panel startował, źiśo pótom k rejtarkoju Aktualisieren a klikniśo na tłocašk Jetzt updaten. Glejśo bok pomocy Java Wie update ich Java für meinen Mac? za drobnostki.

Cytajśo nastawk Oracle Manual Installation and Registration of Java Plugin for Linux (engelski) za pomoc wó instalěrowanju abo aktualizěrowanju Java na swójom systemje Linux.

Java testowaś

Aby testował, lěc Java jo zainstalěrowany a w Firefox zmóžnjony, woglědajśo se k jadnomu z toś teju testoweju bokowu Java:

Pokaz: Gaž woglědujośo se k bokam z Java-wopśimjeśim, inkluziwnje toś te testowańske boki, pšoše se w normalnem paźe, Java aktiwěrowaś a dowóliś, jen wuwjasć. Wy by měł Java jano na dowěry gódnych sydłach dowóliś. Snaź wiźiśo teke wěstotne napominanje Java, kótarež pšosy wam wobkšuśiś, až cośo Java startowaś. Toś ta wěstotna powěźeńka jo wót Java, nic wót Firefox. Za dalšne informacije glejśo bok pomocy Java Was muss ich tun, wenn ich einen Sicherheitshinweis von Java sehe?.

Java zmóžniś

Jolic Java njefunkcioněrujo, pśeznańśo se w zastojniku dodankow, lěc tykac Java jo zmóžnjony:

 1. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk FirefoxKlikniśo na menijowej rědce na meni RědyKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Rědy a pótom na Dodanki. Rejtark zastajonika dodankow se wócynijo. Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo Dodanki. Zastojnik dodankow se wócynijo.

  Meni Dodanki
 2. Wubjeŕśo w rejtarku zastojnika dodankow wótrězk Tykace.
 3. Klikniśo na tykac Java(TM) PlatformJava Applet Plug-intykac Java plugin, aby jen wubrał.
 4. Jolic Java jo znjemóžnjony, klikniśo na tłocašk Nigda njeaktiwěrowaś, aby jogo wuběrański meni wócynił a wubjeŕśo nastajenje, aby Java aktiwěrował. Dopórucone (standardne) nastajenje jo Za aktiwěrowanje se pšašaś. Pšaša se was pótom, lěc Java ma se startowaś.
Pokaz: Musyśo tykac "Java(TM) Platform" jano zmóžniś, jolic jo znjemóžnjony. Tykac "Java Deployment Toolkit" wužywa se wót wuwijarjow Java, aby wašu wersiju Java namakali a wótpowědne nałoženja Java k dispoziciji stajili a njetrjeba za pórědne funkcioněrowanje Java zmóžnjony byś.

Rozwězowanje problemow

Jolic Java jo zainstalěrowany, ale njefunkcioněrujo, wopytajśo slědujuce rozwězanja:

Tykac Java njepokazujo se w zastojniku dodankow

Jolic tykac Java njepokazujo se w zastojniku dodankow, lěcrownož Java jo zainstalěrowany, wopytajśo kužde ze slědujucych rozwězanjow, jadno za drugim, a startujśo pótom Firefox znowego, aby glědał, lěc to rozwězujo waš problem:

Dataju pluginreg.dat wótwónoźeś

Wulašujśo (abo pśemjeńśo) z dopołnje zacynjonym Firefox dataju pluginreg.dat, kótaraž jo w profilowem zarědniku Firefox (wóna buźo se nowo twóriś, gaž startujośo Firefox znowego, ale druge tykace, kótarež sćo znjemóžnił, se snaź zmóžnja). Glejśo Znowegoinicializěrowanje datoweje banki tykacow za nadrobne instrukcije.

Zawěsććo, až Firefox njejo w 32-bitowem modusu

Tykac Java 7 běžy jano w 64-bitowych wobglědowakach, zawěsććo pótakem, až waš Firefox njeběžy w 32-bitowem modusu.

 1. Wócyńśo zarědnik Applications w Finder
 2. Klikniśo z pšaweju myškoweju tastuŹaržćo tastu Strg tłoconu, mjaztym až kliknjośo Firefox.app
 3. Wubjeŕśo Get Info

Zawěsććo, až kašćik pśed Im 32-Bit-Modus öffnen njewopśimujo kokulku (jolic tola, wótpórajśo ju).

Pśeznańśo se, lěc Java jo w Java Control Panel zmóžnjony

Gaž startujo se w Java 7, wopśimujo Java Control Panel wěstotne nastajenje "Java-Inhalt im Browser aktivieren", kótarež jo pó standarźe wubrane. Gaž znjemóžnjaśo toś to nastajenje, Java-aplety njebudu se wěcej we wobglědowaku funkcioněrowaś a tykac Java njepokažo se w zastojniku dodankow Firefox. Pśeznańśo se, lěc zapisk Java-Inhalt im Browser aktivieren jo wubrany w rejtarku Sicherheit w Java Control Panel. Glejśo toś ten bok pomocy Java (nimski) za drobnostki.

Pśeznańśo se, až 32-bitowa wersija Java jo zainstalěrowana

Jolic wužywaśo 64-bitowy Windows a maśo jano 64-bitowu wersiju Java, tykac Java njejo k dispoziciji. Aktualne wersije Firefox su 32-bitowe wobglědowaki a musyśo 32-bitowu wersiju Java instalěrowaś.

Pśeznańśo se, lěc tykacowe skannowanje njejo znjemóžnjone

Wobglědowaki Mozilla wužywaju tykacowe skannowanje, aby zainstalěrowane tykace namakali. Pśeznańśo se pótakem, lěc nastajenje plugin.scan.plid.all njejo se znjemóžniło:

 1. Zapódajśo about:config do adresowego póla a tłocćo .

  • Zwětšego pótom warnowanje about:config "Pśez to wy by mógał garantiju zgubiś!" se pokazujo. Klikniśo na Lubim, až budu wobglědniwy!Akceptěruju riziko, aby se k bokoju about:config dostał.
 2. Pytajśo nastajenje plugin.scan.plid.all
 3. Jolic jo se na false stajiło, klikniśo z pšaweju tastu na njo a wubjeŕśo "Slědk stajiś".

JavaFX wótinstalěrowaś, joli jo zainstalěrowany

W někotarych padach tykac Java(TM) Platform wěcej njenamakajo se pó aktualizěrowanju wót pjerwjejšneje wersije na wersiju Java 7 Update 10 abo wyšu. Zawina móžo konflikt mjazy Java a samostatneju instalaciju programa JavaFX byś, kótaryž zawoborujo tykacoju Java pórědne registrěrowanje. Aby toś ten problem rozwězał, wótinstalěrujśo JavaFX. Za dalšne informacije cytajśo toś ten bok pomocy na java.com (nimski).

Druge rozwězanja

Jolic Java jo zainstalěrowany a zmóžnjony (glejśo górjejce), ale korektnje njefunkcioněrujo, wopytajśo slědujuce:

Zestarjone dataje tykaca Java wótwónoźeś

Pśeznańśo se, až někotare wersije tykaca Java Java(TM) Platform se njenamakaju. Jolic na pśikład Java 7 Update 51 jo tuchylu zainstalěrowany, by měł se tykac Java(TM) Platform w rejtarku zastojnika dodankow ako Java(TM) Platform SE 7 U51 pokazowaś. Jolic su tam druge wersije tykaca "Java(TM) Platform" pódane, wótinstalěrujśo starše wersije (glejśo Wie deinstalliere ich Java auf meinem Windows-Rechner?) abo wótwónoźćo je manuelnje (glejśo Tykac manuelnje wótinstalěrowaś).

Druge programy, kótarež blokěruju snaź Java

Samo gaby Java zainstalěrowany był a w Firefox zmóžnjony, blokěrujo se snaź pśez druge programy abo dodanki Firefox, na pśikład:

 • Wognjomurjowa softwara ZoneAlarm Pro móžo Java blokěrowaś. Za dalšne informacije wó tom, kak móžośo Java pśez toś ten program zmóžniś, glejśo forum ZoneAlarm Pro.
 • Rozšyrjenje NoScript za Firefox buźo Java blokěrowaś. Za dalšne informacije glejśo NoScript FAQ.

Pśidatne resurse

 • Bok Java FAQ na java.com wótegranja na ceste pšašanja.
Bazěrujo na informacijach z nastawka Java (mozillaZine KB)

// Toś te pśijazne luźe su pomógli, toś ten nastawk pisaś: milupo. Móžośo teke pomagaś - zgóńśo, kak.
Pśinosujśo ako dobrowólnik k pomocy Mozilla