Staršu wersiju Firefox instalěrowaś

Toś ten nastawk jo snaź zestarjony.

Wažna změna jo se na engelskem nastawku pśewjadła, na kótaremž toś ten pśełoženy nastawk bazěrujo. Daniž toś ten bok se njeaktualizěrujo, wam snaź to pomaga: Install an older version of Firefox

Gaž jo problem z aktualizaciju Firefox, wužywarje cesto pytaju za móžnosću, se k wersiji do togo wrośiś. To njerozwězujo zwětšego problem a cyni wašo licadło napadojte. Toś ten nastawk pokazujo wam někotare alternatiwy k slědkzastopnjowanjeju a pódawa wótkaze k starym wersijam Firefox, jolic cośo slědk zastopnjowaś.

Instalěrowanje staršeje wersije njerozwězujo nejwěcej problemow

Problemy z aktualizaciju njezawinuju se zwětšego pśez nowu wersiju Firefox, ale skerjej pśez aktualizěrowański proces. Instalěrowanje staršeje wersije njebuźo w nejwěcej padach pomagaś. Wopytajśo město togo:

Pokaz: Druge problemy daju se pśez funkciju Firefox slědk stajiś rozwězaś. Staja Firefox na jogo standardny staw slědk a składujo waše nejwažnjejše daty.
Pokaz: Druge problemy daju se pśez funkciju Firefox wótnowiś rozwězaś. Staja Firefox na jogo standardny staw slědk a składujo waše nejwažnjejše daty.

Zarucćo, až kuždy zawěsćeński program a programy, kótarež su ze zawěšćenim zwězane, se dopołnje aktualizěruju. Někotare zawěsćeńske programy muse z kuždeju noweju wersiju Firefox aktualizěrowaś.

Opcionalna softwara, kótaraž se ze zawěsćeńskej softwaru sobu librujo, musy se ewentuelnje teke aktualizěrowaś. Taka softwara njejo snaź wažna za wěstotu, móžo wšak, jo-lic zestarjona, wužywanje Firefox kazyś abo wowalenje zawinowaś.

Cu hyšći slědk zastopnjowaś — źo mógu wersiju do togo dostaś?

Lěcrownož Mozilla ma websedło ze starymi wersijami Firefox za testowańske zaměry, njejo raźobne, až wužywaśo drugu ako nejnowšu wersiju.
Warnowanje: Gaž wužywaśo stare wersije Firefox, dajośo se na radne riziko.

  • Za wužywarje Windows XP SP2: Slědny instalěrowański program, kótaryž dajo se na systemach XP SP2 wuwjasć, jo Firefox 43.0.1 (dolnoserbski).
Wažny: Pó standarźe Firefox aktualizěrujo se awtomatiski. Jolic instalěrujośo staršu wersiju Firefox, musyśo swóje aktualizěrowańske nastajenja změniś, aby zasejinstalěrowanjeju nejnowšeje wersije Firefox zajźował. Glejśo Rozšyrjone nastajenja - pśistupnosć, pśeglědowanje, seś, aktualizacije a dalšne za drobnostki.

Jolic njamóžośo nejnowšu wersiju Firefox wužywaś, raźimy wam, až wužywaśo nejnowšu wersiju drugego wobglědowaka, město aby staršu wersiju instalěrował a swóje aktualizěrowańske nastajenja změnił:

Pomagajśo nam Firefox pólěpšyś

Jolic nejnowša wersija Firefox zawinujo problemy abo něco njespódoba se wam jadnorje na njej, stajśo se pšosym z nami do zwiska:

// Toś te pśijazne luźe su pomógli, toś ten nastawk pisaś: milupo. Móžośo teke pomagaś - zgóńśo, kak.

Jo toś ten nastawk wužytny był? Pšosym cakajśo…

Pśinosujśo ako dobrowólnik k pomocy Mozilla