Use mouse shortcuts to perform common tasks in Firefox

Akukho namnye oncedileyo ukuguqulela eli nqaku. Ukuba sele usazi ukuba kwenziwa njani ukulokhalayizelwa imisebenzi ye-SUMO, qalisa uguqulelo ngoku. Ukuba ufuna ukufunda ngakumbi ngendlela yokuguqulela amanqaku eSUMO, nceda uqale apha.

This is a list of the most common mouse shortcuts in Mozilla Firefox.

Command Shortcut
Back Opt + Scroll downShift + Scroll down
Forward Opt + Scroll up Shift + Scroll up
Zoom In Ctrl + Scroll up
Zoom Out Ctrl + Scroll down
Close Tab Middle-click on Tab
Open link in new Tab Middle-click on Link
New Tab Middle-click on Tab Bar
Open in Background Tab* Ctrlcommand + Left-click link
Middle-click link
Open in Foreground Tab* Ctrlcommand + Shift + Left-click
Shift + Middle-click
Open in New Window Shift + Left-click link
Duplicate Tab or Bookmark CtrlOpt + Drag tab
Reload (override cache) Shift + Reload button
Save Page As AltOpt + Left-clickN/A


* The Open Foreground and Background Tab shortcuts will be switched if the When I open a link in a new tab, switch to it immediately setting is enabled in the General settings panel.

// These fine people helped write this article:AliceWyman, Chris Ilias, marsf, Tonnes, Aleksej, Matt N., Michael Verdi, Swarnava Sengupta, Ben, ideato, SkyShayde, Lan, scootergrisen, mantaroh, Heather. You can help too - find out how.

Ingaba eli nqaku beliluncedo? Nceda linda...

Volontiyela iNkxaso kaMozilla