Find what version of Thunderbird you are using

Akukho namnye oncedileyo ukuguqulela eli nqaku. Ukuba sele usazi ukuba kwenziwa njani ukulokhalayizelwa imisebenzi ye-SUMO, qalisa uguqulelo ngoku. Ukuba ufuna ukufunda ngakumbi ngendlela yokuguqulela amanqaku eSUMO, nceda uqale apha.
  1. Click the Application menu button New Fx Menu , then go to the Help menu and choose Troubleshooting Information. A new tab will open with information about your setup.

    tb52-help-troubleshooting

    tb52-help-troubleshooting-mac
  2. Under Application Basics, refer to the number beside Version. That is the version of Thunderbird you are using.

    tb52-version

    tb52-version-mac
// These fine people helped write this article:Chris Ilias, Tonnes, Michele Rodaro. You can help too - find out how.

Ingaba eli nqaku beliluncedo? Nceda linda...

Volontiyela iNkxaso kaMozilla