Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Import bookmarks from json - scripts error

  • 11 trả lời
  • 12 gặp vấn đề này
  • 2264 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi 12sunflowers

more options

New profile. Import bookmarks from json - scripts error. Why? From HTML - icons YES, import NO errors, tags NO( From JSON - icons NO(, import with errors, tags YES May be fix\repair\check places.sqlite, how? [img]http://i.imgur.com/jCrGYKp.jpg/img [img]http://i.imgur.com/5f8opcf.jpg/img [img]http://i.imgur.com/vnIpPZw.jpg/img

Giải pháp được chọn

Thank You cor-el ! In about:config, dom.max_chrome_script_run_time i set 1000 and now no scripts warnings then i restore bookmarks from JSON file

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (11)

more options

Restore the JSON backup files. Import is for HTML files.

more options

HTML bookmarks have no tags. Or what you mean?

more options

If you want Tags - JSON backup file, use Restore - not Import.

more options

Yes. If I am restore bookmarks from JSON i have scripts error messages. I need icons, tags and no errors:) Can i test, check, fix JSON file?

more options

Strangely?! Look at screen. http://imgur.com/t6Y8SHD

more options

What is the file size of the JSON file that you try to restore and how many bookmarks are in the file (xxxx in bookmarks-####-##-##_xxxx.json)?

more options

Json file 5 Mb, 12000 bookmarks

more options

Restoring a JSON backup with 12000 bookmarks can be quite a challenge.

Maybe try this is a second profile and disable the timeout to see if it finishes.

If it works then you can copy the places.sqlite file to the current profile folder.

more options

Giải pháp được chọn

Thank You cor-el ! In about:config, dom.max_chrome_script_run_time i set 1000 and now no scripts warnings then i restore bookmarks from JSON file

Được chỉnh sửa bởi 12sunflowers vào

more options

You're welcome.

Be cautious with leaving that setting at that high value as it can block Firefox 1000 seconds (i.e. over 15 minutes), so only change it when you really need it.

more options

Thank You for help man! I understand, value in options in seconds.

Được chỉnh sửa bởi 12sunflowers vào