Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Full screen controls not there for Watch ESPN.

 • 2 trả lời
 • 6 gặp vấn đề này
 • 12072 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi parthptl

more options

Hi, so I can view full screen controls in Chrome and IE, but not firefox? its strange. I don't want to switch to a different browser because I really like FF 28.

Giải pháp được chọn

Some problems with Flash video playback can be resolved by disabling hardware acceleration in your Flash Player settings. (See this article for more information on using the Flash plugin in Firefox).

To disable hardware acceleration in Flash Player:

 1. Go to this Adobe Flash Player Help page.
 2. Right-click on the Flash Player logo on that page.
 3. Click on Settings in the context menu. The Adobe Flash Player Settings screen will open.
 4. Click on the icon at the bottom-left of the Adobe Flash Player Settings window to open the Display panel.

  fpSettings1.PNG
 5. Remove the check mark from Enable hardware acceleration.
 6. Click Close to close the Adobe Flash Player Settings Window.
 7. Restart Firefox.

This Flash Player Help - Display Settings page has more information on Flash Player hardware acceleration, if you're interested.

Does this solve the problem? Let us know.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 3

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Some problems with Flash video playback can be resolved by disabling hardware acceleration in your Flash Player settings. (See this article for more information on using the Flash plugin in Firefox).

To disable hardware acceleration in Flash Player:

 1. Go to this Adobe Flash Player Help page.
 2. Right-click on the Flash Player logo on that page.
 3. Click on Settings in the context menu. The Adobe Flash Player Settings screen will open.
 4. Click on the icon at the bottom-left of the Adobe Flash Player Settings window to open the Display panel.

  fpSettings1.PNG
 5. Remove the check mark from Enable hardware acceleration.
 6. Click Close to close the Adobe Flash Player Settings Window.
 7. Restart Firefox.

This Flash Player Help - Display Settings page has more information on Flash Player hardware acceleration, if you're interested.

Does this solve the problem? Let us know.

more options

Thanks it was the zoomm. ctrl + 0 worked