Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

is there an adblock add on that works on forefox windows 8 touch

  • 2 trả lời
  • 12 gặp vấn đề này
  • 655 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi guigs

more options

i just got the new windows 8 touch browser and im wonderinf if there is an adblock add-on that works in this new browser.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

You will have to wait for Adblock Plus to support it or see if it already works.

more options

Hi, so currently there is not add on support for Metro, but this is on the back burner for popular add ons. Thank you for your excitement.