Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why won't Y7mail load?

  • 4 trả lời
  • 28 gặp vấn đề này
  • 414 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi KJ.Hudson

more options

Firefox keeps blocking "content that isn't secure" when I open my email and for the life of me, I don't know why and it is getting really irritating seeing this everyday and not being able to fix it.

Giải pháp được chọn

I checked, I have Firefox 26.0 and this is happening. PLEASE get programers to fix.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

You need to update Firefox, the mixed content settings have changed since Firefox 19 (which you seem to have).

more options

I appreciate the help, but the update didn't solve the issue. Could it be because (oddly) there is "HTTPS" in the address bar? I take the "s" out and my email returns to normal. How do I remove it permanently?

more options

Giải pháp được chọn

I checked, I have Firefox 26.0 and this is happening. PLEASE get programers to fix.

more options

The error has been fixed, methinks.

Thanks for replying!