Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I have a problem with an altered timestamp on my error report, was wondering if i could get anyone to help?

  • 1 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 196 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi philipp

more options

Mozilla crashed about 15 mins into a timed online assessment for my university course which i cannot repeat. On attempting to get info on the crash, so that my university could see that i wasn't lying about the time of the crash and the website i was on, the time stamp changed to when i clicked on the link for more detailed info.

I was wondering if there was anywhere i could get the original time stamp as the time seems to have changed on my about:crashes page as well.

Urgent help would be most appreciated.

Giải pháp được chọn

hello abital, in about:crashes click on the crash ID in question to open it on the crash-stats.mozilla.com website & switch to the "Metadata" tab. there you will find a field named CrashTime which holds then time when the crash originally occurred in the form of a Unix timestamp. you can convert that value to a human-readable format through a service like www.epochconverter.com

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 3

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

hello abital, in about:crashes click on the crash ID in question to open it on the crash-stats.mozilla.com website & switch to the "Metadata" tab. there you will find a field named CrashTime which holds then time when the crash originally occurred in the form of a Unix timestamp. you can convert that value to a human-readable format through a service like www.epochconverter.com