Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox keeps crashing

  • 7 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi xDanneee

more options

I recently bought a custom built computer and firefox and chrome keeps crashing. I have disabled all extensions and created a new profile but firefox still keeps crashing. (I never had firefox crash on my old laptop).

The latest crash ID is: 2af3b991-a50a-46bc-8546-498de2130726 (No extensions and new profile).

I recently bought a custom built computer and firefox and chrome keeps crashing. I have disabled all extensions and created a new profile but firefox still keeps crashing. (I never had firefox crash on my old laptop). The latest crash ID is: 2af3b991-a50a-46bc-8546-498de2130726 (No extensions and new profile).

Giải pháp được chọn

If its happening to multiple programs you should start questioning the hardware in your computer (or their drivers) or if it still happens in safe mode

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (7)

more options

bp-2af3b991-a50a-46bc-8546-498de2130726

you need to put a bp- prefix on your crash reports for it to be valid.

How about disabling hwa.

can you reproduce with the latest nightly.

Được chỉnh sửa bởi kobe vào

more options

I forgot to mention, I have disabled hardware acceleration.

more options
more options

Crashed in Nightly. bp-25df1080-9aac-421f-b002-c2b792130726

Will try Safe Mode tomorrow.

more options

Giải pháp được chọn

If its happening to multiple programs you should start questioning the hardware in your computer (or their drivers) or if it still happens in safe mode

more options

If it happens in Safe Mode I will do a memtest on my RAM.

more options

I didn't try safe mode but I did a test on my RAM for 7 hours and it brought up 700~ errors.