Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I want all the private browsing sites from Jan 2012 - today. How do I retrieve this?

  • 2 trả lời
  • 53 gặp vấn đề này
  • 8014 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Please we are worried about our son - we need all the private browsing sites from jan 2012 - today

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

If you have the Firefox button in the top right corner, press that and then history. Or if you have 'History' at the top click that then show all. You can also press "ctrl"+"shift"+"h" on your keyboard.

more options

Firefox doesn't store any data to disk in Private Browsing mode, so if you do not have security software or a router that keep a log of visited websites then you are out of luck.