Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Hovering bookmarks in FF 18.0 uses 100% of 1 core

  • 3 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi seven73

more options

After updating to 18.0 noticed lag on hovering bookmarks (as dropdown list). Checked in task manager: hovering bookmarks rises CPU usage to 25%, which is for my core quad exactly 1 core used to 100%. Stopping moving mouse lowering this value to 0%.

After updating to 18.0 noticed lag on hovering bookmarks (as dropdown list). Checked in task manager: hovering bookmarks rises CPU usage to 25%, which is for my core quad exactly 1 core used to 100%. Stopping moving mouse lowering this value to 0%.

Giải pháp được chọn

Try to disable hardware acceleration in Firefox.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 5

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Try to disable hardware acceleration in Firefox.

more options

No idea what causes this, but I will make a few suggestions to narrow his down.

It would be worth trying working offline, you would then be able to safely disable any security related software.

more options

Disabling hardware acceleration (and restarting Firefox after that) helped.