Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I want to fix the font on the menu bar and the top of the page, not the website.

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 287 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi RadicalDudette

more options

The font beneath where File, Edit, etc is small and thin. I cannot remember how I fixed it before. My memory is poor. The internet web pages are fine.

Giải pháp được chọn

Thank you. I have Theme Font & Size Changer on the address bar. It is the coolest thing. I wish I could help others and make their day, but I am not as savvy as you. You have helped me before. Have a great holiday season.

RadicalDudette

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Use this extension to adjust the font size for the user interface:

See also:

more options

Giải pháp được chọn

Thank you. I have Theme Font & Size Changer on the address bar. It is the coolest thing. I wish I could help others and make their day, but I am not as savvy as you. You have helped me before. Have a great holiday season.

RadicalDudette