Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to allow pop-up for a domain? I tried ot use sytax like *.domain.com or [*.]domain.com but none of these seems to work.

  • 1 trả lời
  • 13 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I tried to use wildcard to allow pop up from a domain, i.e. domain.com. I check both Chrome and IE have this feature but I'm not sure if Firefox support wildcard to allow pop-up for a domain.

I tried to use wildcard to allow pop up from a domain, i.e. domain.com. I check both Chrome and IE have this feature but I'm not sure if Firefox support wildcard to allow pop-up for a domain.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Firefox doesn't support wildcards.
If you allow the top domain (domain.com) then all sub domains are included.

If Firefox block a pop-up then you should get a pop-up block icon on the location bar or a sliding notification bar.