Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Is there any way to restore it without losing my passwords, settings, and especially favorite?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Recently my computer was infected by a malware that deleted some DLLs and damaged Firefox, Opera and Google programs.

The other two browsers I reinstalled without any problems. But Firefox is my primary browser and I'm afraid of losing all my information.

Is there any way to restore it without losing my passwords, settings, and especially favorite?

Recently my computer was infected by a malware that deleted some DLLs and damaged Firefox, Opera and Google programs. The other two browsers I reinstalled without any problems. But Firefox is my primary browser and I'm afraid of losing all my information. Is there any way to restore it without losing my passwords, settings, and especially favorite?

Giải pháp được chọn

You can check if the Firefox Profile Folder is still present.

If that is the case then Firefox will automatically detect its presence and use it.


You should regularly make a backup of your personal data that is stored in the Firefox Profile Folder to prevent a potential loss in case of problems.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

You can check if the Firefox Profile Folder is still present.

If that is the case then Firefox will automatically detect its presence and use it.


You should regularly make a backup of your personal data that is stored in the Firefox Profile Folder to prevent a potential loss in case of problems.