Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Problem with opening multiple tabs from previous session on start up (FF14)

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi booya

more options

I have Firefox 14 and got "Show my windows and tabs from last time" enabled. But when FF starts, i can see only "about:home" page.

Giải pháp được chọn

I'm sorry, the problem was in another opened copy of firefox.exe (few days ago I had hang-up thx to Adobe Flash). Now it's OK.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

I'm sorry, the problem was in another opened copy of firefox.exe (few days ago I had hang-up thx to Adobe Flash). Now it's OK.