Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Adobe Flash Player 11.0.1.152 failed install. Manual install of Flash Player 11.1.102.62 successful. Flash Player stated "Install Complete." However, Flashplayer works with Internet Explorer!!! What seems to be the problem? j.durk@verizon.net

  • 3 trả lời
  • 123 gặp vấn đề này
  • 21922 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Adobe Flash Player 11.0.1.152 failed install. Manual install of Flash Player 11.1.102.62 (32 & 64 bit ver.) successful after Ctrl, Alt,Del under processes tab found firefox.exe*32 was active and I terminated it. Flash Player installer stated "Install Complete." I have uninstalled Firefox and Flashplayer several times to no avail. However, Flashplayer works with Internet Explorer!!! What seems to be the problem? j.durk@verizon.net

Giải pháp được chọn

You probably installed a 64 bit version of the Flash plugin for Firefox.
Firefox is a 332 bit application, so you need 32 bit versions of a plugin to make it work.


You can find the 32 bit version of the Flash Player installer for a 32 bit Firefox version here (scroll down to Flash Player (32 bit)):

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

There are two different versions of Flash for Windows, the ActiveX version for IE and the Plugin version used by Firefox and most other browsers.

1.Download the Flash Plugin version setup file from here:
Adobe Flash - 32-bit Plugin version.
Save it to your Desktop.

2. Close Firefox using File > Exit
then check the Task Manager > Processes tab to make sure firefox.exe is closed,
{XP: Ctrl+Alt+Del, Vista: Shift+Ctrl+ESC = Processes tab}

3. Then run the Flash setup file from your Desktop.

4. Start Firefox and test your installation here: https://www.adobe.com/software/flash/about/

  • On Vista and Windows 7 you may need to run the plugin installer as Administrator by starting the installer via the right-click context menu if you do not get an UAC prompt to ask for permission to continue (i.e nothing seems to happen).

See this:
http://vistasupport.mvps.org/run_as_administrator.htm

more options

It worked as stated. Why didn't the Firefox plug-in work???

more options

Giải pháp được chọn

You probably installed a 64 bit version of the Flash plugin for Firefox.
Firefox is a 332 bit application, so you need 32 bit versions of a plugin to make it work.


You can find the 32 bit version of the Flash Player installer for a 32 bit Firefox version here (scroll down to Flash Player (32 bit)):