Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I bought a new computer and want to move (not sync) everything to my new system - bookmarks, add-ons, etc. How do I do this? I've done it before, but I can't find it anymore

  • 2 trả lời
  • 15 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi davesuff

more options

I've done this before, but now I can't even find an export function. I am on version 9.0.1 on Windows 7. Has this capability been eliminated? I don't want to sync, as I won't be using the old computer any more, and I don't want all of my information out on someone else's server, no matter how secure it's supposed to be. Help?

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Profile is a folder which store all your personal data in a safe place

https://support.mozilla.com/en-US/kb/Recovering%20important%20data%20from%20an%20old%20profile

more options

Perfect! Thanks! That was what I was looking for.