Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Since upgradring this morning my cursor flashes constantly or dissappears

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Margitt

more options

I upgraded Firefox this morning to the "Better" one and the cursor flashes constantly or disappears when I move to another item on the screen. VERY ANNOYING! How do I return to the last Firefox I had and cancel this one?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn