Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Clicking 'Open in new tab' opens in new window

  • 1 trả lời
  • 16 gặp vấn đề này
  • 30 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi MoonHitler

more options

Since the latest update (8.01), I've been unable to open links in new tabs without dragging the link up to the tab bar. Alt-clicking the link and clicking 'open in new tab' opens the link in a new window instead (The 'open in new window' works as it should). Also, middle button clicking opens in new window, even though I have the 'Open new windows in a new tab instead' selected in the tabs option menu.

Since the latest update (8.01), I've been unable to open links in new tabs without dragging the link up to the tab bar. Alt-clicking the link and clicking 'open in new tab' opens the link in a new window instead (The 'open in new window' works as it should). Also, middle button clicking opens in new window, even though I have the 'Open new windows in a new tab instead' selected in the tabs option menu.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

And now it's started working fine...odd.