Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why am I no longer able to customize the order of addon buttons in the addon bar as of Firefox 8.0 beta?

  • Không có trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
more options

I have 3 add-ons which place themselves in the add-on bar: NetVideoHunter, Adblock Plus, Rikaichan

I am no longer able to rearrange them as in the past, using the procedure as quoted from the The Add-on Bar gives you quick access to add-on features page. Step three does not appear to work any longer.

How do I customize the Add-on Bar?

  1. Right-click on an empty section of the Tab Strip, select Customize... and the Customize Toolbar window will open.
  2. Drag and drop the items you want into the Add-on Bar.
  3. To rearrange items, drag them into the order you want them to appear.
I have 3 add-ons which place themselves in the add-on bar: NetVideoHunter, Adblock Plus, Rikaichan I am no longer able to rearrange them as in the past, using the procedure as quoted from the [[What is the Add-on Bar?]] page. Step three does not appear to work any longer. How do I customize the Add-on Bar? # Right-click on an empty section of the Tab Strip, select Customize... and the Customize Toolbar window will open. # Drag and drop the items you want into the Add-on Bar. # To rearrange items, drag them into the order you want them to appear.

Được chỉnh sửa bởi nakoamru vào