Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

What does red-color characters means in HTML code?

  • 1 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi knorretje

more options

I right-click on the webpage in the Firefox browser, and click on "view source code". Then I see the HTML source code. Some characters are in red color. I wonder what is means. Why dos the red-color characters mean? Does it mean that the source code is error in grammer? I don't think so. But the slash in the label <br /> is in red color. I wonder what is happening.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

The red color only means that it's a bit special and the red color makes it easier to see. It does not mean that it's an error in the grammar. To see the errors and the warning you can open the errorconsole. On my computer I can press Ctrl+Shift+J or use the menus to open the errorconsole .