Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I used the Google Analytics Opt-out Browser Add-on with the previous version of Firefox, but when I go the site, they say it is not compatible with my browser (sensing Firefox 6.0.2); while the description says it works with Firefox. ???

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi 123FireFoxy

more options

I go to the Google Analytics Opt-out Browser Add-on Download site, and apparently it "reads" what browser I'm using (Firefox 6.0.2, and says the add-on is not compatible with my browser.

Yet in the description box on the download site, it lists Firefox as being compatible.

I go to the Google Analytics Opt-out Browser Add-on Download site, and apparently it "reads" what browser I'm using (Firefox 6.0.2, and says the add-on is not compatible with my browser. Yet in the description box on the download site, it lists Firefox as being compatible.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

I don't see that addon on addons.mozilla.org -- are you downloading it from there, or somewhere else?