Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I get green screen when watching videos, I get sound no picture

  • 2 trả lời
  • 85 gặp vấn đề này
  • 56175 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi protinker

more options

I have re-installed firefox and adobe 10.3 buy when wanting to view online videos I get a green picture I only get sound??? Bryan

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Try to disable the hardware acceleration in the Flash Player.

See:

Flash "Display settings" window:

more options

great that fixed it wow