Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox recently updated and Face Book looks wrong. I've gone through all of the trouble shooting in "Web sites look wrong"

  • 1 trả lời
  • 123 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zephyr05

more options

I cannot get Face Book to display properly in Firefox. I've done lots of trouble shooting. All of the "Web sites look wrong" troubleshooting. Very frustrating. Other web sites display properly. Not Face Book. Help! I love Firefox!

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Woo-Hoo! Started Firefox in Safe Mode and disabled everything. Went through the Preferences check list of potential problems and double checked all of the settings, restarted Firefox, in plain default mode and wah-la, everything looks right again in Face Book! YAY! Then tried re-installing my theme, and checked FB again and it's all good! Thank You Firefox Support Pages! :)