Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Since updating to Firefox 6.0 each time I start Firefox it checks my addons for compatibility. This is annoying. How do I stop this behavior?

  • 1 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Every time I start Firefox 6.0 it runs the addon compatibility check.

Giải pháp được chọn

Try:


You can also try to delete the files extensions.* (extensions.sqlite, extensions.ini, extensions.cache, extensions.rdf) and compatibility.ini in the Firefox profile folder to reset the extensions registry. New files will be created when required. See "Corrupt extension files":

If you see disabled, not compatible, extensions in "Tools > Add-ons > Extensions" then click the Tools button at the left side of the Search Bar (or click the "Find Updates" button in older Firefox versions) to do a compatibility check or see if there is an update.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Try:


You can also try to delete the files extensions.* (extensions.sqlite, extensions.ini, extensions.cache, extensions.rdf) and compatibility.ini in the Firefox profile folder to reset the extensions registry. New files will be created when required. See "Corrupt extension files":

If you see disabled, not compatible, extensions in "Tools > Add-ons > Extensions" then click the Tools button at the left side of the Search Bar (or click the "Find Updates" button in older Firefox versions) to do a compatibility check or see if there is an update.