Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I Exporting bookmarks from Firefox 5.o.1 to Safari?

  • 1 trả lời
  • 13 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I went to Help and was informed to use "Organize Bookmarks". Under the Bookmarks in the Tool Bar there does not appear to be that command.

Giải pháp được chọn

"Bookmarks > Organize Bookmarks" has been renamed to "Show All Bookmarks" in Firefox 4 and later.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 4

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

"Bookmarks > Organize Bookmarks" has been renamed to "Show All Bookmarks" in Firefox 4 and later.