Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

yahoo toolbar isn't compatable with ff 5.0, how do I revert to the previous version of firefox?

  • 1 trả lời
  • 11 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi John99

more options

I just installed ff 5.0 & I'd like to go back to the previous version

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

See Install an older version of Firefox.

Possibly at some stage Yahoo will release an update to the toolbar so it works with Firefox again.


Update
Note Yahoo toolbar is being made compatible with Firefox 5, and it was hoped to have been done by 21st June. (see ) Yahoo toolbar is therefore likely to become compatible very soon, if not already.

Được chỉnh sửa bởi John99 vào