Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When I choose to open a new tab from a website, such as facebook, it always opens it in a new window. How do I change this to just opening a new tab. I tried changing the tab settings but it did not work

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi David McRitchie

more options

When I choose to open a new tab from a website, such as facebook, it always opens it in a new window. How do I change this to just opening a new tab. I tried changing the tab settings but it did not work. I did not have the problem until I started using firefox 4.

When I choose to open a new tab from a website, such as facebook, it always opens it in a new window. How do I change this to just opening a new tab. I tried changing the tab settings but it did not work. I did not have the problem until I started using firefox 4.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

It is probably a JavaScript link.

You can probably force it where you want it with a keyboard shortcut either "Ctrl+click" or "Ctrl+Shift+click". see

Did that work?

Some styles that provide a warning as to the type of link: