Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I get this on web site: Sorry, your browser/program is not supported by Web Dynpro!

  • 2 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I get this answer when I'm into this web site.

https://smarthr.zalaris.com/irj/portal

I get this answer when I'm into this web site. https://smarthr.zalaris.com/irj/portal

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

The Welcome portal opens fine for me Win7x64 Fx4.0.1.

You might try disabling third party toolbars if you have any. Does it happen on any other sites? It could be a site problem - retry from time to time.

more options