Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I am having trouble getting back to my home page when I go to another site on the internet. How do I get back?

  • 1 trả lời
  • 36 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Al.Blakey

more options

When I changed over to the latest firefox, the tabs at the top changed too. Now I can't get back to my homepage after I go to another site from there. What do I do? Is there a toll-free no. where I can call you so you can explain it. shirley

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can Right click the forward / back arrow icon on the left of the Navigation Toolbar and select the site from the list.

OR you can click the Home Icon in the Navigation Toolbar